Oznam

Starosta obce Andrej Dragula na základe zákona č. 369/1990 Z. z. § 12 odst.1 písmeno a, týmto zvolávam dňa 14.10.2019 o 17.30 hod. 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva, v zasadačke Obecného úradu v Čaklove.

Program ObZ konanom 14.10.2019