Oznam

V zmysle zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách - Výbor pozemkového spoločenstva Čaklov-Hámre

oznamuje a zároveň pozýva všetkých svojich členov, na riadne zasadnutie valného zhromaždenia

za rok 2019, ktoré sa uskutoční dňa 18. 3.2020  /streda/ o 16. 00 hod. v kultúrnom dome v Čaklove. Účasť členov

na zasadnutí je nutná nakoľko premetom rokovania bude schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019,

rozdelenie  nájomného za rok 2019, voľba členov výboru a dozornej rady na obdobie 2020 -2024 ako aj prejednanie

a schválenie materiálov  vyplyvajúcich z novely zákona  č.110/2018  Z.z. o pozemkových  spoločenstvách.

                                                                                              Výbor Pozemkového spoločenstva Čaklov-Hámre