Oznámenie verejnou vyhláškou VSD a.s.

Oznámenie verejnou vyhláškou VSD a.s.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je úprava vedenia elektrickej distribučnej siete bez zmeny trasy vedenia, podľa priloženej grafickej situácie. 

Názov stavby: ,,Preizolovanie vedenia 110kV č.6716 ES Lemešany - ES Vranov"

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2021.

Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Čaklov spolu s grafickou situáciou (mapou) 30 dní od 20.5.2021

V prípade potreby ďalších informácii k stavbe môžete kontaktovať Odbor Projekty, tel. č. +421(0)55 610 2370

Oznámenie verejnou vyhláškou PDF