Informácia o podporenom projekte

Obec Čaklov získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom

Regenerácia rómskej osady obce Čaklov,

Ktorý je podporený z operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, opatrenie 4.1Regenerácia sídiel č. výzvy ROP 4.1.c- 2009/01

Miesto realizácie projektu: Obec Čaklov, miestna časť- rómska osada

Hlavným cieľom projektuje regenerácia a revitalizácia rómskej osady  v obci Čaklov  využívanú v plnej miere občanmi rómskej komunity. Doterajší stav bol nevyhovujúca infraštruktúra osady a to najmä neupravené miestne komunikácie a chodníky po rozkopávkach pri realizácii potrubných rozvodov kanalizácii a verejného vodovodu, nevyhovujúci stav autobusovej zástavky a  úpravy verejného priestranstva a zelene. Realizácia podporeného projektu prispeje k zlepšeniu infraštruktúry a prinesie pre občanov rómskej komunity, ktorá tvorí ....% z celkového počtu obyvateľov obce zvýšenie kvality a bezpečnosti života v centrálnej časti rómskej osady v obci.
 
Realizácia projektu pozostáva a zahrňuje:
SO 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácii
SO 02 – Rekonštrukcia chodníkov
SO 03 -  Rekonštrukcia zelene
SO 04 – Autobusová zastávka
SO 05 – Spevnená plocha
SO 06 -  Drobná architektúra

Po ukončení projektu budú naplnené nasledujúce ukazovatele:
Počet regenerovaných sídiel so zameraním na zlepšenie situácie MRK: 1
Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu: 4
Počet projektov identifikovaných USVRK ako cielene zameraných na MRK: 1
Hodnota projektu identifikovaného USVRK ako cielene zameraného na MRK: 275.264,41€

Časový harmonogram:      
Dátum začatia realizácie :  04/2012
Dátum ukončenia realizácie . 06/2013
Výška poskytnutého NFP (95% oprávnených výdavkov): 259 667,98€

Tento projekt je realizovaný s podporou  EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Riadiaci orgán pre regionálny operačný program
www.ropka.sk

Investícia do vašej budúcnosti

Zamestnanci obecného úradu

 • Ekonómka
 • Správa daní a poplatkov
 • Projekty, dane a poplatky
 • Sociálna oblasť
 • Sekretariát úradu
 • Marcela Vaľková
 • Bernardína Olexová
 • Mgr. Mária Verebová
 • Helena Krištová
 • Marcela Kocáková
 • ekonomicke@obeccaklov.sk
 • sprava@obeccaklov.sk
 • sprava@obeccaklov.sk
 • socialne@obeccaklov.sk
 • sekretariat@obeccaklov.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 hod. 16.00 hod.
Utorok 8.00 hod. 16.00 hod.
Streda 8.00 hod. 17.00 hod.
Štvrtok 8.00 hod. 16.00 hod. 
Piatok 8.00 hod. 15.00 hod.