Dokumenty OcÚ

k žiadosti o vydanie súhlasu pre malý zdroj znečistenia je potrebné dokladovať :

a)  údaje o stacionárnom  zdroji, jeho začlenení a kategorizácii a o jeho navrhovanom, schválenom alebo skutočnom umiestnení, 

b) opis územia, na ktorom je alebo má byť stacionárny zdroj umiestnený a charakteristiku stavu kvality ovzdušia v tomto území,

c) opis miest stacinárneho zdroja ,  v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia

d) údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia a o zabezpečení ich dostatočného rozptylu podľa ustanovených požiadaviek,  

e) údaje o tom, že stacionárny zdroj je navrhnutý, vybavený a bude prevádzkovaný v súlade s ustanovenými požiadavkami,

f) návrh spôsobu zisťovania množstiev vypúštaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov,technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania zodovedajúci ustanoveným požiadavkám  

g) porovnanie stacionárneho zdroja  s najlepšou dostupnou technikou,

h) ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za potrebné.