Malý zdroj znečistenia

K vydaniu stavebného povolenia je potrebné dokladovať záväzné stanovisko - súhlas na povolenie a prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia.

K žiadosti o vydanie súhlasu  je potrebné doložiť tieto náležitosti   -  viď  podrobnejšie v sekcii Dokumenty OcÚ