Informácia


Starosta obce Andrej Dragula na základe zákona č. 369/1990 Z. z. § 12 odst.1 písmeno a,


týmto zvolávam  dňa 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 18.8.2021 o 16.00 hod. ,


v zasadačke Obecného úradu v Čaklove.


Program na zasadnutie ObZ