Oznámenie

PIKOLO s.r.o., Krosnianska 693/1, Košice, 04022,
IČO 46008471, IČ DPH SK2023178663
 
Strom sa nachádza v obci Čaklov na parcele registra C č. 1085/1.
Jeho umiestnenie je medzi cestou I/18 a obytným
domom . jeho koreňnový systém bezprostredne kryje miestny chodník.
Koruna dosahuje pod vedenie elektrického napätia , obecný rozvod NN.
Bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka,
alebo značnej škody na majetku1) ( § 47 ods. 4 písm. c) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny),