VÝBEROVÉ KONANIE

Obec Čaklov v zastúpení starostom obce,


v zmysle § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.


o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších


predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce


vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


v y h l a s u j e   d ň o  m 7. 6. 2024


VÝBEROVÉ KONANIE


na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Čaklov 495, 094 35


    link :  Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/ky/ Základnej školy Čaklov