Pozvanky na zasadnutie OZ

  OZNAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        / zverejnené : 11.5.2023 / 

Starosta obce v súlade s ustanovením § 13, ods. 4 písm.a) zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Čaklov, ktoré sa bude konať 17.5.2023 o 17.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

1.Otvorenie zasadnutia

2.Určenie zapisovateľa

3.Návrhová komisia

4.Schválenie-Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

5.Ukončenie nájmu byt č.4 byt.j. 550 – Mariana Kmecová

6.Ukončenie nájmu byt č.3 byt.j. 335 – Mária Kmecová

7.Ukončenie nájmu byt č.5 byt.j. 335 -Miloš Marcin

8.Ukončenie nájmu byt č. 11 byt.j. 335 – Ing.Jozef Ungrady

9.Ukončenie nájmu byt č.3 byt.j.550 – Silvia Prokopiuk

10.Pridelenie bytu č.4 / byt. j. 550

11.Pridelenie bytu č.3 / byt. j. 335

12. Pridelenie bytu č.5/ byt.j. 335

13. Pridelenie bytu č.11/ byt. j. 335

14. Pridelenie bytu č.3 byt.j.550

15. Prerokovanie zákonnosti postupu obcí  pri prevode majetku-Okresná prokuratúra

16. Vodovodná prípojka - ZŠ 

17. Plán hlavných úloh  pre obec Čaklov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, v roku 2023

18.Rôzne

19.Diskusia

20.Záver