Verejné obstarávanie 2015-2016

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH

ZADÁVANÝCH  PODĽA  §  117  

ZÁKONA  O VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ

ZA  IV. ŠTVRŤROK 2016

  

P. č.

Hodnota zákazky

s DPH

(€)

Predmet zákazky

 

Identifikácia dodávateľa

 

1.

 

12.211,15

 

KD -rekonškrukcia balkóna a sociálne zariadenia

 

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Makovická 934/16,

Vranov nad Topľou

IČO:31686974

 

2.

 

17.451,91

 

Oprava zdravotného strediska

 

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Makovická 934/16,

Vranov nad Topľou

IČO:31686974

Súhrnná správa obstarávateľa – Obec Čaklov – za 2. štvrťrok 2016

o zákazkach podľa § 9 odst. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších zmien a predpisov

 

Hodnota zákazky

S DPH

 

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného

uchádzača

 

 2 500

 

Spracovanie „Programu rozvoja obce Čaklov“

 

 

Ing. Michal Dvorjak,

Čierne nad Topľou 258

IČO: 33271887

Súhrnná správa obstarávateľa – Obec Čaklov – za 2. štvrťrok 2016

o zákazkach podľa § 117 zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších zmien a predpisov

 

Hodnota zákazky

S DPH

 

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného

uchádzača

 

 4 131

 

Rozšírenie kanalizácie v RO – 25m

 

 

DAMISTAV, Soľ 404

IČO: 46 775 056

Súhrnná správa o zákazkach  obstarávateľa – Obec Čaklov – za 1. štvrťrok 2016

o zákazkach podľa § 9 odst. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších zmien a predpisov

 

Hodnota zákazky

S DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného

Uchádzača

 

 

 

22 814,94 €

 

Služby spojené so zberom, prepravou, zhodnotením a zneškodnením odpadov produkovaných v katastrálnom území Obce Čaklov

 

 

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735,

Trenčín, IČO 34115901

 

  3 924 €

 

 

Umývačka riadu

 

Eurogastrop s.r.o., Bardejovská 15,

Prešov, IČO: 441377 61

 

 

 

11 760 €

 

 

Projektová dokumentácia na dielo „Materská škola

(4 triedna), Obec Čaklov

 

 

Ing. arch. Eva Kupčihová,

Horárska 47, Prešov

IČO: 42235014

 

 

  8 400 €

 

 

Prepracovanie „Projektovej dokumentácie stavby (pre ÚR,SP, RS) – rozšírenie kanalizácie v Obci Čaklov

 

 

 

Ing. Anton Pavúk, Nižný Hrabovec 309

IČO 10805672


Súhrnná správa obstarávateľa – Obec Čaklov – za 1. štvrťrok 2015

 

o zákazkach podľa § 9 odst. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších zmien a predpisov

 

Hodnota zákazky

S DPH

 

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného

uchádzača

 

19 990

Dodávka PC a multifunkčných zariadení, oprava a údržba  počítačovej siete a koncových zariadení

Ing.Marián Kušnír-MARIT

Lúčna 818/43, Vranov n/T.

IČO: 47 782 064

 

19 990

 

Geodetické služby

Stanislav Kmec – geodetické práce

Vranov n/T., Sídl. 1.mája 62/29

IČO 40 052 150

 

19 990

Dodávka vodoinštalačného, kúrenárskeho, železiarskeho a ostatného materiálu

Ondřej Fober-FOBER

Hviezdoslavova 2731/028

IČO:34 331 956

 

10 926,32

 

Dodávka elektrického

a motorového náradia

EXTRATECH s.r.o.

M.R.Štefánika 216, Vranov n/T.

IČO: 36 463 825

 

9 773

 

Dodávka nábytku

MITRU, s.r.o.

Hanušovce  n/T.  14

IČO: 47 488 565

 

10 000

Rozšírenie kamerového a bezpečnostného systému

 v obci Čaklov – 2 etapa

KAMTEL, spol. s r.o.,

Kendice 117

IČO 36 660 990

 

19 990

 

Poskytnutie služieb projektového manažéra

Ing. Michal Dvorjak

Čierne nad Topľou 258

IČO: 33 281 887

 

5 255,10

 

Dodávka kotlov

Ondřej Fober-FOBER

Hviezdoslavova 2731/28, Vranov n/T.

IČO: 34 331 956

 

990

Realizácia činnosti vo verejnom obstarávaní – kanalizácia v obci Čaklov

eBIZ Procurement, s.r.o.,

Lehotského 1, Bratislava

IČO: 36 234 141

 

5 886

 

Deratizačné a dezinsekčné služby

DLC s.r.o.,

Pionierska 22, Prešov

IČO: 45 901 872

 

10 975,13

 

Výstavba plota pri základnej škole

Bartolomej Zubko

Davidov 251

IČO: 37 350 838

Súhrnná správa obstarávateľa – Obec Čaklov – za 2. štvrťrok 2015

 

o zákazkach podľa § 9 odst. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších zmien a predpisov

 

Hodnota zákazky

S DPH

 

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného

uchádzača

 

22 814,94

 

 

Služby v oblasti nakladania s odpadom

 

Marius Pedersen a.s., Opatovská cesta 1735, Trenčín,

IČO:34 115 901

 

Hodnota zákazky

S DPH

 

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného

uchádzača

 

1 599,60

 

 

Akordeón – Delícia Carmen 24

Special LIGNATONE

 

MADA Slovakia s.r.o.,

Puškinova 10, Košice

IČO: 00 617 431

Súhrnná správa obstarávateľa – Obec Čaklov – za 3. štvrťrok 2015

 

o zákazkach podľa § 9 odst. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších zmien a predpisov

 

Hodnota zákazky

S DPH

 

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného

uchádzača

 

11 291,76

 

 

Výstavba spevnenej

 plochy RO IBV

 

VODOSTAV Vranov s.r.o.,

B.Nemcovej 1, Vranov nad Topľou

IČO:36 467 944

Súhrnná správa o zákazkach  obstarávateľa – Obec Čaklov – za 4. štvrťrok 2015

 

o zákazkach podľa § 9 odst. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších zmien a predpisov

 

Hodnota zákazky

S DPH

 

Predmet zákazky

Identifikácia úspešného

uchádzača

 

7 505 €

 

 

Rozšírenie kamerového  a bezpečnostného systému v Obci Čaklov

 

 

Vladimír Demčák,, Soľ 262

IČO: 48072923