Chodník a oplotenie na p.č. 533 a 534

Názov zákazky : Chodník a oplotenie na p.č. 533 a 534

1. Výzva PDF

2.  Príloha č.1  kryci list,rekapitulácia, rozpočet oplotenie PDF  XLSX

3. Príloha č.2 krycí list, rekapitulácia rozpočtu,rozpočet  chodník  PDF  xlsx

4. Príloha č.3  súhrný list a rekapitulácia stavby PDF xlsx

5.  Návrh zmluvy o dielo Doc  PDF