Zverejnené zmluvy 2012

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Zmluva o dielo č.117/2012 [PDF] vedúci účastník združenia:
Chemkostav a.s.
K. Kuzmanyho 1259/22
071 01 Michalovce
IČO: 36191892
vykonanie diela stavby "Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV"
2.088.000,00 €
27.12.2012
27.12.2012
Dodatok č.1 k zmluve č.11 4 10190
UNION poisťovňa
Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava 1
IČO: 31322051
Poistenie nehnuteľnosti - oplotenie cintorína v obci Čaklov
60,93 €
20.12.2012
21.12.2012
Poistná zmluva [PDF] Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 0058441
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
74,70 €
20.12.2012
16.01.2013
Poistná zmluva [PDF] Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 0058441
poistenie nájomných bytov
518,14 €
19.12.2012
19.12.2012
Poistná zmluva [PDF] UNIQA poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 00653501
Poistenie majetku obce MŠ, KD, ZS
1093,12 €
14.12.2012
17.12.2012
Mandátna zmluva č.1/2012 uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka [PDF] Ing. Michal Dvorjak
094 34 Čierne nad Topľou 258
Poradenské a konzultačné služby služby ako odborná pomoc v oblasti riadenia projektu "Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV"
9700,00 €
30.11.2012
30.11.2012
Zmluva o dielo č. Enviro 04-2012 [PDF] Ing. Kornel Ács
Andovská 108
940 01 Nové Zámky
Vyhotovenie žiadosti o dotáciu od MŽP SR 500,00 € 27.11.2012
27.11.2012
Poistná zmluva č.11 410190 [PDF] UNION poisťovňa a.s.
Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava
IČO: 31322051
Poistenie majetku - Dom smútku Čaklov
304,57 €
20.11.2012
26.11.2012
Poistná zmluva 2750119092 [PDF] Komunálna poisťovňa a.s.
Bratislava
IČO: 31595545
Havarijná poistka FABIA VT 299 AO
206,45 €
22.10.2012
27.10.2012
Kúpna zmluva [PDF] HUDÁK spol. s.r.o.
Čaklov 52
IČO: 36464562
Dodávka oceľového oplotenia na cintorín
11.000,00 €
16.10.2012
16.10.2012
Kúpna zmluva [PDF] ALDA s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36463116
dodávka kancelárskeho tovaru
viď faktúry
25.09.2012
25.09.2012
Poistná zmluva č.8701029764 [PDF] AXA a.s.
810 02 Bratislava
IČO: 36857521
Havarijná poistka WGolf VT 882 BP
178,90 €
11.09.2012
24.09.2012
Kúpna zmluva [PDF] Stanislav Giňo
a
Ivana Giňová r. Kotľárová
bytom Čaklov č.d.413
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej na LV č.663 k.ú. Čaklov ako parc.č. 804/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 165 m2
615,00 €
20.09.2012
20.09.2012
Zmluva o dielo č.1/08/2012 [PDF] VODOSTAV Vranov s.r.o.
ul. Boženy Nemcovej 1
Vranov n. T.
IČO: 36467944
Realizácia oplotenia na obecnom cintoríne v Čaklove
17.440,31 €
30.08.2012
03.09.2012
Zmluva o dielo č.20120108 [PDF] Ladislav Tóth - Pozemstav
ul.Boženy Nemcovej
Vranov n. T.
IČO: 34896066
Prehĺbenie kanála ihrisko - potok Okruhľanka v obci Čaklov
19.800,00 €
31.08.2012
03.09.2012
Kúpna zmluva [PDF] Anna Mižovová
Pekáreň
Zámutov
IČO: 34896848
dodávka pekárenského tovaru pre ŠkJ
viď faktúry
30.08.2012 30.08.2012
Kúpna zmluva [PDF] DMJ Market s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36490661
dodávka potravín do ŠJ
viď faktúry 30.08.2012 30.08.2012
Kúpna zmluva [PDF] SHR MILAN MEDVEC
Čaklov
IČO: 42080738
dodávka potravín do ŠJ viď faktúry 30.08.2012 30.08.2012
Kúpna zmluva [PDF] Jozef Zelinka
Pavlovce
IČO: 41801181
dodávka zeleniny tovaru pre ŠJ
viď faktúry
30.08.2012
30.08.2012
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 7/2012 [PDF] ENERGOTRADING s.r.o.
Mlynská 1483/93
Vranov n. T.
1. Zmena identifikačných údajov objednávateľa - zriadenie osobitného účtu pre predmetný projekt
2. Zmena pôvodného znenie textu dodatku č.1 k zmluve o dielo
viď zmluva o dielo č.7/2010
24.08.2012 24.08.2012
Dodatok č.1 k mandátnej zmluve č.022010 [PDF] Štefan Tirpák
SZČO
Soľ
Zmena identifikačných údajov objednávateľa - zriadenie osobitného účtu pre predmetný projekt
viď mandátna zmluva č.02200
24.08.2012
24.08.2012
Dodatok č.1/DZ2214012059201101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.Z2214012059201 [PDF] Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Bratislava
IČO: 00156621
Zmena termínu a výdavkov na realizáciu aktivít projektu "Revitalizácia centra rómskej osady obce Čaklov"
273.334,72 €
13.08.2012
18.08.2012
Zmluva č.24014 o poskytovaní služieb [PDF] Marius Pedersen a.s.
Trenčín
IČO: 34115901
pravidelny zber, vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu z nádob na odpad, vývoz a zneškodnenie odpadu z veľkooobjemových kontajnerov
cena za mesiac je súčet súčinov jednotlivých monožstiev o dobre skutočne vykonaných množstiev potvrdených objednávateľom
22.06.2012
22.06.2012
Kúpna zmluva [PDF] DD21 s.r.o.
Prešov
IČO: 43818030
dodávka tovaru
viď faktúry 26.03.2012 26.03.2012
Kúpna zmluva [PDF] Ing. Ján Blaho - Edison
Vranov n.T.
IČO: 33270473
dodávka elektromateriálu
viď faktúry
26.03.2012
26.03.2012
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.10/2010 [PDF] ENERGOTRADING s r.o.
Mlynská 1483/93
093 01 Vranov nad Topľou
Rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov, zelene, spevnené plochy, drobná architektúra
253.340,21 €
09.03.2012
16.03.2012
Zmluva o dielo MUDr. Tibor Kočiš,
M. Benku 1894/21 A
Vranov n. T.
posudzovanie odkázanosti fyzických osôb na pomoc inej fyzickej osoby pre soc. účely 15 € za 1 posudok 17.02.2012 17.02.2012
Poistná zmluva [PDF] Allianz Slovenska poisťovňa
pobočka Vranov nad Topľou
Poistenie majetku obce
1.098,61 €
23.1.2012
23.1.2012

    Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


    Projekty     

 1. MOaPS


    Projekty     
1. Pomáhajúce profesie

Úroveň vytriedenia odpadu
za r.2022
  Harmonogram zberu odpadu 

2024