Zverejnené zmluvy 2014

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Zmluva o dielo č.1/2014 MEP Prešov
IČO:31246982
projektová dokumentácia
pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie
a realizáciu stavby "Rozšírenie kanalizácie v obci Čaklov"
17.940,00 € 30.12.2014 31.12.2014
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy VODOSTAV s.r.o.
Vranov n.T.
IČO:36467944
zhotovenie spevnenej plochy na pozemku vo vlastníctve obce Čaklov na LV č.663 parc.č.2499,2539,2494 28.195,38 € 30.12.2014 2.1.2015
Rámcová zmluva VP-TECHNIKA s.r.o.
Strážske
IČO: 46912231
nákup pracovného náradia do naplnenia finančného limitu 19.990,00 € 29.12.2014 2.1.2015
Rámcová zmluva VP-TECHNIKA s.r.o.
Strážske
IČO: 46912231
nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov do naplnenia finančného limitu 19.990,00 € 29.12.2014 2.1.2015
Rámcová dohoda DD21 s.r.o.
Prešov
IČO: 43818030
tonery do tlačiarni, kopírovacích strojov
a iný spotrebný materiál
19.990,00 € bez DPH 29.12.2014 30.12.2014
Zmluva o dielo č.D 244/2014 KAMTEL spol.s.r.o.
Kendice
IČO: 36660990
montáž dodávka kamerového systému 6.250,00 € 22.12.2014 23.12.2014
Havarijné poistenie motorových vozidiel poistka č.6 582 718 801

Kooperatíva a.s.Košice

IČO: 00585441

havarijné poistenie služobného auta Peugeot 3008 282,26.-€ ročne 15.12.2015 15.12.2015
Zmluva č.150/2014 o nájme nebytových priestorov MUDr.Hassan Ali Olfati Bandabdi
Vranov n. T.
IČO: 42077524
prenájom nebytových priestorov o ploche 77, 48 m2 852,28 €/ročne 12.12.2014 12.12.2014
Zmluva o dodaní tovaru a zmluva o dielo PROFIL INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36823945
hliníkové okná a parapety montáž a výspravky v ŠJ 1.907,39 € 10.12.2014 11.12.2014
Zmluva o dodaní tovaru a zmluva o dielo PROFIL INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36823945
plastové okná, plastové dvere a príslušenstvo 7.169,82 € 10.12.2014 11.12.2014
Zmluva č.358/2014/OO Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Prešov
IČO: 0015866
Rozšírenie kamerového a bezpečnostného systému v obci Čaklov 5.000,00 € 10.12.2014 11.12.2014
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy INBAP s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 44700571
oprava miestnej komunikácie II. záhumnie v obci 35.862,67 € 09.12.2014 10.12.2014
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy MOUREZ s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36486485
betónový asfaltový povrch na ulici II. záhumnie 35.901,46 € 09.12.2014 10.12.2014
Kúpna zmluva Stanislav Berta
Čaklov 3
Darina Sabovíková
Čaklov 2
prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti novovytvorenej parcely č.753/30 zast. plochy vo výmere 2000 m2 10.000,00 € 05.12.2014 06.12.2014
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Emília Sabolova
Cementárenská 346/21
Bystré
IČO: 46047972
nájom nebytových priestorov v kultúrnom dome Čaklov 1.884,16 €/ročne 01.12.2014 02.12.2014
Kúpna zmluva PGT s.r.o.
Prešov
IČO: 36483516
dodanie osobného motorového vozidla 17.900,00 € 11.12.2014 11.12.2014
Zmluva o dielo č.R-SK 415/2014 EMPEMONT Slovakia s.r.o.
Bratislava
IČO: 44618981
realizácia a montáž 2 ks informačných panelov pre meranie rýchlosti vozidiel 5.261,00 € 30.10.2014 31.10.2014
Kúpna zmluva  Bohuš Kotľár a manž.Viera Kotľárová
Čaklov 421
prevod vlastníckého práva k nehnuteľnosti
par.1400/51 vo výmere 400 m2 
1400,00 € 24.10.2014 24.10.2014
Zmluva o dielo PROFIL INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36 823 945
plastové okná a dvere a príslušenstvo KD 8.520,51 € 22.10.2014 22.10.2014
Zmluva č.14 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu  prostredníctvom
Zmluva č.14 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvomrozpočtu Ministerstva vnútra SR na r. 2014
Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
IČO: 00151866
poskytnutie dotácie súvisiace s bezpečnosťou
cestnej premávky - merače rýchlosti
5.000,00 € 20.10.2014 21.10.2014
Zmluva o dielo ASTHERM spol. s.r.o.
Michalovce
IČO: 36 605 352 
 výmena okien Základná škola Čaklov 8.004,19 €  10.10.2014 13.10.2014
Kúpna zmluva František Tancoš, Milena Tancošová r. Ovšáková
Čaklov 415 
 prevod vlastníckeho k nehnuteľnosti
p.č. 1400/45 vo výmere 400 m2
1400,00 €  8.10.2014  9.10.2014 
Kúpna zmluva Jaroslav Kotľár, Martina Kotľárová r. Goroľová
Čaklov 421
prevod vlastníckého práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/57 vo výmere 400 m2
1400,00 € 07.10.2014 08.10.2014
Kúpna zmluva  Marek Ovšák, Mariana Ovšáková r.Tancošová
Čaklov 615
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
1400/54 vo výmere  400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva Milan Giňo, Lenka Giňová r. Kotľárová
Čaklov 400
prevod vlastníckého práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/48 vo výmere 400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva Peter Kotľár, Marta Kotľárová r. Bažová
Čaklov 378
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/47 vo výmere 400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva  Urban Tancoš, Jana Tancošová r. Kotľárová
Čaklov 391
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/50 vo výmere 400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva Marián Ovšák Čaklov 613  prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/49 vo výmere 400 m2 
 1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva  Michal Feri, Lenka Feriová r. Feriová
Čaklov 392
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/56 vo výmere 400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva Peter Tancoš, Martina Tancošová r.Tancošová
Čaklov 388, Čaklov 385 
 prevod  vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/55 vo výmere 400 m2
 1400,00 €  01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva Stanislav Goroľ, Andrea Goroľová r. Kotľárová
Čaklov 616
prevod vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti
p.č. 1400/52 vo výmere 400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva Vladimír Kotľár, Dana Kotľárová r. Tancošová
Čaklov 401
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/53   vo výmere 400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva Roman Huňák, Lucia Huňáková rod.Kotľárová
Čaklov 398
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
p.č. 1400/46  vo výmere 400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Komisionárska zmluva  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava
IČO: 31 396 674
jedálne kupóny   4,00 € 01.10.2014  02.10.2014 
Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Bratislava
IČO: 00 681 156 
Občianske hliadky a sociálna inklúzia MRK v obci   celkové výdavky NFP 59.653,92 € 25.09.2014 26.09.2014
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č.6 578 060 648

Kooperatíva a.s. Košice

IČO:00585441

poistenie - radlica na odhŕňanie snehu 40,80 €/ročne 22.09.2015 23.09.2015
Zmluva o dielo GASKO - KOZMA s.r.o.
Prešov
IČO: 44 246 331
ústredné kúrenie v kultúrnom dome 25.080,00 € 16.09.2014 17.09.2014
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č.6 577 879 328

Kooperatíva a.s. Košice IČO: 00585441

zákonné poistenie služ.TRAKTORA ZETOR 

40,80 €/ročne

15.09.2014 16.09.2014

Zmluva o dielo zhotovenie zámeru č.0052014

EL PRO KAN, s.r.o.

Vranov n.T.

IČO: 44104944

Zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu "Rozšírenie IBV Čaklov - 3 BJ a 13 BD + 14 NP"

6780,00€

25.08.2014 25.08.2014
Poistenie malých a stredných podnikateľov poistka č.6 580 865 170

Kooperatíva a.s.

Košice IČO: 00585441

poistenie stavby ČOV 

930,20 €/ročne 

29.07.2015 30.07.2014
Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č.878/2011/UZ  VÚB a.s.
Bratislava
IČO : 31320155
 viď dodatok č.2 bod 1,2,3,4,5,6
viď dodatok č.2 bod 2
 – 30.07.2014 30.07.2014
Zmluva o dielo č.3/2014 STELL s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36500771
oprava omietok v KD Čaklov 1588,52 € 03.07.2014 03.07.2014
Kúpna zmluva KP Solar, s.r.o.
Radoľa
IČO: 45 626 944
predaj nehnuteľnosti v celosti zapísaný na LV. 663 p.č. 1400/40 TTP o výmere 6571 m2, p.č. TTP o výmere 2154 m2 1,00 € 02.07.2014 02.07.2014
Zámenná zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena COOP Jednota
Vranov nad Topľou
IČO: 31737200
zámena pozemkov (viď zámenná zmluva) 500,00 € 28.05.2014 29.05.2014
Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity č. 100802645ZoMRK Východoslovenská distribučná a.s.
Košice
IČO: 36 599 361
trafostanica pri ČOV-poskytnutie z distribučnej sústavy max.rezervovanú kapacitu prostredníctvom energ.zariadenia vlastníka v zmysle platného cenníka VSD a.s.KE 12.05.2014 13.05.2014
Zmluva o pripojenie do distribučnej sústavy č.100789005ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
Košice
IČO: 36 599 361
napojenie trafostanice ČOV do distribučnej sústavy nevzniká povinnosť zaplatiť poplatok za pripojenie na základe tejto zmluvy 06.05.2014 07.05.2014
Zmluva o dielo č.2/2014 STELL s.r.o.
Vranov nad Topľou
IČO: 36 500 771 
výmena podlahy v kultúrnom dome   9.998,35 € 09.05.2014 12.05.2014
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže  Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Prešov
IČO: 00179205
poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže  20 € na kalendárny rok 2014  07.04.2014  08.04.2014 
Kúpna zmluva Cyril Huňák
a
Kvetoslava Huňáková r.Demetrová
Čaklov č.d. 602
prevod vlastníckého práva k nehnuteľnostiam  par.č. 1400/74 vo výmere 15 m2 a par.č. 1400/75 vo výmere 5 m2 100,00 € 19.02.2014 12.03.2014
Poistenie AUTO PLUS poistka číslo 6 486 070 793 Kooperatíva a.s. IČO : 00585441 poistenie služobného auta Škoda Fábia Combi 

ročné poistné

48 €

06.03.2014 06.03.2014
Zmluva  VP - Technika s.r.o.
Strážske
IČO : 46912231
 sortiment tovarov dodávaných odberateľom na základe objednávky  platba po dodaní tovaru 10.01.2014 13.01.2014
Zmluva  VP - Technika s.r.o.
Strážske
IČO : 46912231
sortiment tovarov dodávaných odberateľom na základe objednávky   platba po dodaní tovaru 10.01.2014 13.01.2014

    Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


    Projekty     

 1. MOaPS


    Projekty     
1. Pomáhajúce profesie

Úroveň vytriedenia odpadu
za r.2022
  Harmonogram zberu odpadu 

2024