Zverejnené zmluvy 2016

Názov zmluvy

Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená

 Kúpna zmluva a dohoda o predkupnom práve

 KP Solar s.r.o.Sad SNP 663/18 Žilina IČO: 45626944  prevod vlastníckého práva k nehnuteľnosti p.č.753/32 vo výmere 1000 m2 

5000.-€ 

11.1.2016

11.1.2016 

Kúpna zmluva

Cyril Huňák a Renáta Huňáková r.Ovšáková prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti p.č.1400/72 vo výmere 277 m2  

969,50 €

11.1.2016

11.1.2016

 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy

 KP Solar s.r.o.Sad 663/18 Žilina IČO: 45626944  o prevode nehnuteľnosti za podmienok špec.v nasledujúcich ustan.tejto zmluvy

viď článok III. 

12.1.2016 

12.1.2016 

Zmluva č.218/2016 o nájme nebytových priestorov

MUDr.Hassan Ali Olfati Bandabdi IČO:42077524

nájomné zdravotné stredisko 

12 € za 1 m2/rok

14.1.2016

14.1.2016

Zmluva o dielo č.42/2016

Mgr.Miroslav Veliký - Mivex IČO: 33277575

zabezpečenie plnenia povinností na úseku prevencie a plnenia podmienok na ochranu života FO,majetku a ŽP pred požiarmi 

200.-€ bez DPH/ polročne 

15.1.2016

15.1.2016

Zmluva o zatvorení budúcej zmluvy VMI0728201502A

ENVI-PAK a.s.Bratislava IČO: 35858010

zabezpečenie  triedenia zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov

360 €

ročne

28.1.2016

29.1.2016

Poistná zmluva 123 604 4867 skupinové úrazové poistenie

KOOPERATÍVA a.s. Bratislava IČO: 00585441

skupinové úrazové poistenie U12 od 1.2.2016 do 31.7.2016

1,68 €

29.2.2016

1.3.2016

Zmluva o dielo

MUDr.Tibor Kočiš 

Vranov n. T. 

posudzovanie odkázanosti FO na pomoc inej FO - vypracovanie posudkov 

  15.-€

1.2.2016

1.2.2016

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto Vranov n. T. Mestský úrad IČO: 00332933 

poskyt.fin.prostr.na záujmové vzdelávanie detí a mládeže  s TP na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 r. 

300.-€

9.2.2016

11.2.2016

Kúpna zmluva

Vladimír Tokár a Mariana Tokárová r.Huňáková Čaklov 501

prevod vlastníckého práva k nehnuteľnosti p.č.1400/81 vo výmere 249 m2

871,50 €

12.2.2016

12.2.2016

Poistná zmluva 123 604 48 66 skupinové úrazové poistenie

KOOPERATIVA a.s. Bratislava IČO: 00 585441 

skupinové úrazové poistenie od 15.2.2016 do 31.7.2016

36,96 €

14.2.2016

15.2.2016

Zmluva č.28 018 o poskytovaní služieb

Marius Pedersen a.s. IČO: 34 115 901 Trenčín

pravidelný zber, vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

v súlade s § 3 zák. NR.SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

18.2.2016

18.2.2016

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti č.1/2016

KP Solar s.r.o. 

Žilina IČO : 45626944

kúpa bytov a tech.vybavenosti na par. č. 753/32

815 765,53 €

24.2.2016

25.2.2016

Zmluva o dielo

Ing.Pavúk Anton Nižný Hrabovec 309 IČO: 10805672

prepracovanie projektovej dokumentácie stavby:Rozšírenie kanalizácie v obci Čaklov 

8 400 €

25.2.2016

25.2.2016

Poistná zmluva č.123 604 4867 skupinové úrazové postenie

KOOPERATIVA  poisťovňa a.s. Bratislava IČO: 00585 441 

úrazové poistenie od 1.3.2016 do 31.8.2016 

7,20 €

29.2.2016

1.3.2016

Zmluva o dielo č.1/2016

Ing.arch.Eva Kupčihová Prešov

IČO 42235014

vypracovanie PD pre stavebné povolenie na dielo Materská škola (4 triedna) obec Čaklov

11 760 €

2.3.2016

2.3.2016

Dodatok č.2 k mandátnej zmluve zo dňa 31.3.2011

JUDr.Uhlík Ján 

Vranov nad Topľou 

čl.IV

odmena 

150 €

2.3.2016

2.3.2016

Kúpna zmluva č.0163/3030/2016

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO:36 599 361

Rozšírenie IBV Čaklov 

2291,40 €

3.3.2016

3.3.2016

Zmluva č.1610302

SLOVGRAM Jakubovo Námestie 14,Bratislava IČO:17310598

verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia miestneho rozhlasu

podľa plat.sadzobníka odmien ročnou sadzbou za 1 ozvučenú časť

29.3.2016

30.3.2016

Poistná zmluva č.123 604 4868

KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Bratislava IČO: 00585 441 

úrazové poistenie aktivačná činnosť od 1.4.2016 do 30.9.2016

36.€

31.3.2016

1.4.2016

Poistná zmluva č.6044871

KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Bratislava IČO: 00585 441

úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť od  1.4.2016 do 30.9.2016 

5,96 €

31.3.2016

1.4.2016

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto  Prešov

Hlávná 73,080 01 Prešov IČO:00327646 

 poskytnutie FP na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s TP na území poskytovateľa od veku 5 do 15 rokov 

10 € 

31.3.2016

1.4.2016 

Zmluva č.76575 o poskytnutí dotácie DPO SR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17,831 03 Bratislava IČO: 00177474

dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO,na osobné OPP,odbornú prípravu a zabezpečenie servisu

700.-€

21.4.2016

22.4.2016

Zmluva o dielo

Ing.Michal Dvorjak Čierne nad Topľou 258 IČO: 33271887

spracovanie "Programu rozvoja Obce Čaklov " na roky 2016-2022

2 500.- €

27.4.2016

27.4.2016

Zmluva o dielo

CUBS plus s.r.o. Košice IČO:46943404

vypracovanie predmetného bezpečnostného projektu 

590.-€

6.5.2016

9.5.2016

Poistná zmluva

KOOPERATÍVA a.s.Bratislava IČO: 00585441 

úrazové poistenie dobrovoľnicka činnosť od 1.5.2016 a 31.10.2016

       4,32.-€  

29.4.2016

9.5.2016

Poistná zmluva

KOOPERATÍVA a.s.Bratislava IČO:0058441

úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť od 1.6.2016 do 31.11.2016

      2,88.-€

31.5.2016

1.6.2016

Zmluva o dielo č.1/2016

DAMISTAV s.r.o.Soľ IČO:44521441

Rozšírenie kanalizácie v RO v dĺžke 25 m

   4 131.- €

9.6.2016

10.6.2016

Kúpna zmluva

František Stahorský 

Čaklov č. d. 275

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

   2 740.-€

4.7.2016

6.7.2016

Kúpna zmluva č.Z201616997_Z

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava IČO:31396674

stravné lístky

28 260,40.-€

13.7.2016

13.7.2016

Zmluva o poskytovaní služieb č.28 019

Marius Pedersen a.s.Opatovská 1735 Trenčín IČO: 34 115 901

zber,preprava,zhodnotenie,

zneškodnenie kom.odpadov,z triedeného zberu 

spolu za 3 r.

181 792,97.- €

26.7.2016

26.7.2016

Zmluva č.508/2016/OK

PSK Prešov IČO: 37870475

Poskytnutie dotácie -kultúra

1500.-€

21.7.2016

11.8.2016

Zmluva o dielo

Rudolf Gábor-DEL Banské 389 IČO: 45880905

Zateplenie kultúrneho domu a výmena odkvapových rúr

27 495,30  €

31.8.2016

31.8.2016

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

EM-SA s.r.o. Na Hrunku 52 Vranov n.T. IČO: 47691 859 

odber a zneškodňovaní biologického odpadu 

6,25/kontajner

5.9.2016

6.9.2016

Zmluva o dielo č.5/2016

GRUND VRANOV N.T. s.r.o. IČO: 31686974

Rekonštrukcia  sociálneho zariadenia v kultúrnom dome 1.nadzemné podlažie

17 786,04 €

7.9.2016

7.9.2016

Poistná zmluva

KOOPERATÍVA a.s.IČO: 00585441 Bratislava

úrazové poistenie aktivačná činnosť od 1.10.2016 do 31.3.2017

72.-€

30.9.2016

1.10.2016

Poistná zmluva

KOOPERATIVA a.s.IČO:00585441 Bratislava 

úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť od 1.10.2016 do 31.3.2017

11,52 €

30.9.2016

1.10.2016

Zmluva o dielo číslo 47/2016

VODOSTAV s.r.o. Vranov n.T. IČO: 36467944

spevnená plocha pri Dóme smútku v obci Čaklov

28 195,38 €

3.10.2016

6.10.2016

Licenčná zmluva-dodatok

Danka Tkáčová DM-Servis Kapušany IČO: 43330282

programový program KATASTER-aktualizácia

34€/ročne 

12.10.2016

12.10.2016

Zmluva o dielo číslo 50/2016

Ing.Ján Kubaliak Humenné IČO: 41583345

Vypracovanie technickej projektovej dokumentácie budovy Komunitného centra v obci Čaklov 

4 800 € 

13.10.2016

13.10.2016

Zmluva o dielo číslo 48/2016

GRUND VRANOV N.T. s.r.o. Vranov n. T. IČO:31686974 

Oprava zdravotného strediska 

17 451,91 €

17.10.2016

17.10.2016

Zmluva o dielo číslo 49/2016

GRUND VRANOV N.T. s.r.o. Vranov n.T. IČO: 31686974

Rekonštrukcia balkóna a sociálne zariadenie v KD II.nadzemné podlažie

12 211,15 €

17.10.2016

17.10.2016

 Nájomná zmluva č.NZ 2016/120/13552

XEROX LIMITED Digital Park II, Einsteinova 23 Bratislava IČO: 30814677

predmet nájmu: Xerox WC7855i_F+497KO5610

299,31 € štvrťročne

21.10.2016

21.10.2016

Dodatok k nájomnej zmluve č.2016/120/13552 Budúca kúpna zmluva

XEROX LIMITED Digital park II,Einsteinova 23,Bratislava IČO: 30814677

Xerox WC 7855iV_F+ 497KO5610

99,77 bez DPH

21.10.2016

21.10.2016

Zmluva o údržbe a servise 172016

DD21 s.r.o. Švábska 107 Prešov

servis a údržba  zariadenia XeroxWorkCentre 7855iV

poplatky podľa počtu vykonaných výtlačkov

21.10.2017

21.10.2017

Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku obce č.354/11/2008/ z VV

Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Košice IČO: 36570460

výklad pojmov

viď dodatok č.2

viď príloha č.2 dodatku č.2 k zmluve o výkone správy majetku obce č.354/11/2008 Z/VV

24.11.2016

25.11.2016

Zmluva o dodávke plynu

SPP a.s.Mlynské nivy 44/a Bratislava IČO: 35815256

dodávka plynu 15 bytová jednotka 

platný cenník SPP a.s.

09.12.2016

09.12.2016

Dodatokč. 1 k zmluve číslo 218/2016 o nájme nebytových priestorov

MUDr.Hassan Ali Olfati Bandabdi IČO: 42077524

predĺženie predmetnej zmluvy do 31.12.2017

viď zmluva č.218/2016

27.12.2016

27.12.2016

Zmluva o dodávke plynu č.51/2016

RG-DEL s.r.o. Banské IČO: 46716718

odber zemného plynu k 15 byt.jednotke na dobu určitú 

800€

mesačne 

23.12.2016

23.12.2016

Zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/87

Ministerstvo ŽP SR Bratislava IČO: 42181810

Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov 

273607,49 €

28.12.2016

28.12.2016

    Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


    Projekty     

 1. MOaPS


    Projekty     
1. Pomáhajúce profesie

Úroveň vytriedenia odpadu
za r.2022
  Harmonogram zberu odpadu 

2024