Zverejnené zmluvy od r. 2018

Rok 2018

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená

Kúpna zmluva na pozemok  

Hudák spol.s.r.o. IČO: 36464562   prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 87 m2

 435.-€

10.1.2018 

16.1.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

Východoslovenská distribučná a.s.Košice IČO : 36599361

MŠ Čaklov 495

podľa amper.hodnoty ističa v zmysle plat.a účinného ceníka poplatkov 

12.1.2018

16.1.2018

Kúpna zmluva a Dohoda o predkupnom práve

STAON OKNA s.r.o. Opálová 1096/1A 093 03 Vranov nad Topľou  IČO: 44970072 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti parcelné číslo 753/43, vo výmere 1250 m2

6250,00€

19.1.2018

19.1.2018

Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí NFP Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov

Slovenská agentúra životného prostredia Bratislava IČO: 00626031 zmena zmluvy odsek 6.2 písm-a), z dôvodu aktualizácie zmluvy a Prílohy č.4 

viď zmluva č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/87

24.1.2018

24.1.2018

Zmluva o poskytovaní verejného obstarávania

IPP Consulting s.r.o. Bratislava IČO: 50794698

zrealizovanie verejného obstáravania na výber zhotoviteľa staveb.prác na zákazku: MŠ obec Čaklov 

1000.-€

24.1.2018

25.1.2018

Kúpna zmluva č.Z201757317_Z

Baribal s.r.o. Levoča IČO: 44984740

Interierové vybavenie k projektu MŠ 

22 800.€-

5.1.2018

26.1.2018

Havarijné poistenie Hákový nosič

KOOPERATÍVA a.s. Bratislava IČO :00585441 

poistná zmluva havarijné poistenie hakový nosiič č.zmluvy 5720096048

306,91 €/ročne 

2.2.2018

2.2.2018

Poistná zmluva

KOOPERATÍVA a.s. Bratislava a.s. Bratislava IČO : 00585441  poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV č.3530574321 

25,50 €/ročne

3.2.2018 

3.2.2018 

Kúpna zmluva na kúpu bytov a technickej vybavenosti č.39 nájomných bytov nižšieho štandardu Čaklov /2018 

KP Solar s.r.o.  Sad SNP 663/18 Žilina IČO : 45626944 

kúpa bytový dom 39 b.j. nižšieho štandardu a technickej vybavenosti 

1 234 731.-€

26.2.2018

27.2.2018

Nájomná zmluva č. 270/2018

Dagmar Tancošová Čaklov č.501

nájomca bytu č.2/501 

ročne/117,96 € 

27.2.2018

28.2.2018

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 219/2017 o nájme obec.bytu

Martin Kotľár

Čaklov č.d. 614

predĺženie pred.zmluvy do 28.2.2021 

viď nájomná zmluva 219/2017

27.2.2018

28.2.2018

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP MŠ (4.triedna), Obec Čaklov 

 Ministerstvo práce, soc.vecí a rod.SR Bratislava IČO: 00681156 

viď dodatok č.1

viď  zmluva č.ZM_SEP-IMRK2-2017-000560

1.3.2018

1.3.2018

Rámcová dohoda o zákazke na nákup ošatenia pre Miestne občianske poriadkové služby

WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou IČO: 31700438

osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov MOPS

cena za mernú jednotku jednotlivých položiek 

7.3.2018

7.3.2018

Zmluva o dielo

MUDr.Tibor Kočiš Vranov n.T. 

posudzovanie odkázanosti FO na pomoc inej FO pri jednotlivých činnostiach

15.-€

12.3.2018

12.3.2018

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy

STAON OKNA s.r.o. Vranov nad Topľou IČO: 44970072

zmluva o prevode nehnuteľností  p.č.753/43 

viď zmluva o budúcej zmluve čl.II

20.3.2018

20.3.2018

Poistná zmluva PZ:9489000050

KOOPERATÍVA,poisťovňa a.s. Bratislava IČO:00585441

úrazové poistenie od 1.4.2018-30.9.2018

6,80 €

28.3.2018

29.3.2018

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto Vranov nad Topľou IČO : 00332933

prijímateľ poskyt.finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže od 1.1.2018 do 31.12.2018

310.- €

28.3.2018

29.3.2018

Zmluva o dielo č.60/2018

GRUND VRANOV n/T s.r.o. IČO: 31 686 974

Chodník a oplotenie" par. č. 533,534

15 717,23 €

4.4.2018

4.42018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

KOmunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17,  811 05  Bratislava  IČO: 31 595 545

ÚRAZOVÉ POISTENIE §52 poistná zmluva č.5190041961

65,00 €

09.04.2018

09.04.2018

Kúpna zmluva č.Z201814487_Z

STEBEL Tek s.r.o. Košice IČO: 51050919

Veľkokapacitná zberná nádoba 

20 999,- €

10.4.2018

10.4.2018

Kúpna zmluva č.Z201814489_Z

KRAJSPOL SK s.r.o. Žilina IČO: 36712736

Váhy 

3250.-€

10.4.2018

10.4.2018

Kúpna zmluva č.Z201814491_Z

UNIKONT SLOVAKIA spol.s.r.o. Dubnica nad Váhom IČO : 35786078

Nosič kontajnerov s kontajnermi

134 105.-€

10.4.2018

10.4.2018

Zmluva o dielo

CUBS plus s.r.o. Košice IČO:46 943 404

Vypracovanie dokumentácie-ochrana osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z.   

708.-€ 

10.4.2018 

11.4.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

CUBS plus s.r.o. Košice IČO:46 943 404 

 Poskytovanie informácií a poradenstva pri spracuvávaní týkajúcich sa ochrany údajov  

34,80.-/mesačne

10.4.2018

11.4.2018 

Kúpna zmluva č.Z201816298_Z

Štýl -IVANOV s.r.o. Vyšný Kazmír IČO: 36498548  

Strojné vybavenie na podporu triedeného zberu 

67 639.-€

13.4.2018

13.4.2018

Zmluva č.148 019

Dobrovoľná požiarna ochrana SR Bratislava IČO : 00177474

financovanie podpory DHZ

1 400.-€ 

16.4.2018

16.4.2018

Zmluva o dielo č.61/2018

FEDAN s.r.o. Prešov IČO: 36770396

zhotovenie diela : Spevnená plocha 

22 878.-€

26.4.2018

26.4.2018

Dodatok č.1 ku zmluve o poskytovaní služieb č.28 019

Marius Pedersen a.s. Trenčín IČO:34115901

doplnenie o ďalšie spracovanie, prepravy odpadu 

ceny sú bez prisl.zákonného poplatku pre prisl.rok z.č.17/2004 Z.Z.

23.5.2018

24.5.2018

Kúpna zmluva č.1/2018

KP Solar s.r.o. Žilina IČO:45626944

prevod nehnuteľností 

1.- €

28.5.2018

28.5.2018

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č.27/2018

Ing.Branislav Kulich 

poskytovanie opatrovateľskej služby  

viď zmluva

28.5.2018

1.6.2018

Darovacia zmluva č.2055/2018

Pierott n.o. Prešov IČO: 45710372

dar v prospech obdarovaného na liečebné účely

60.-€

31.5.2018

1.6.2018

Zmluva o dielo č. 62/2018

GRUND Vranov n.T. IČO:31686974

"Oprava bytovéhodomu č.508 "  

47 385,56 €

4.6.2018

5.6.2018

Zmluva o spolupráci č.USVRK-OIP-2018/000768-091

Ministerstvo vnútra SR Bratislava IČO: 00151866

vysporiadanie pozemkov v prospech obyvateľov MRK

viď zmluva č.USVRK-OIP-2018/000768-091

11.6.2018

11.6.2018

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby č.28/2018

Mgr.Helena Maximová 

poskytovanie opatrovateľskej služby 

viď zmluva

14.6.2018

17.6.2018

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

INNOGY Slovensko s.r.o. Bratislava IČO: 44291809

produkt FIX Premium 

33.- €

10.7.2018

11.7.2018

Zmluva o úvere č.700/194/2018

ŠFRB Bratislava IČO : 31749542

obstaranie nájomného bytu kúpou 39 NB NŠ 

158 130.- € 

16.7.2018 

16.7.2018 

Zmluva o úvere č.700/196/2018

ŠFRB Bratislava IČO: 31749542 obstaranie technickej vybavennosti kúpou 39 NB NŠ  83 510.-€ 16.7.2018 16.7.2018

Zmluva č.271/2018

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Soľ č.51,094 35 nájom nebytových priestorov súpisné číslo 120 a pozemku p.č.247

300.-/mesačne

1.8.2018

2.8.2018

Záložná zmluva č.700/194/2018

Štátny fond rozvoja bývania IČO:31749542 Bratislava záložné právo k nehnuteľnostiam LV č.2711 a LV č.663 k.ú. Čaklov viď zmluva

205 569,-€ 

2.8.2018

3.8.2018

Záložná zmluva č.700/196/2018

Štátny fond rozvoja bývania IČO: 31749542 Bratislava záložné právo LV č.2711 LV č.663 k.ú. Čaklov viď zmluva 

108 563,-€ 

2.8.2018

3.8.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

STAON OKNA s.r.o. Vranov n.T. IČO:44970072  zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam-realizácia stavby 15 b.j. 

viď zmluva 

13.8.2018

14.8.2018

Nájomné zmluvy 272,273,274,275,327

Mgr.Anna Husivargová,Lucia Gavaľová,Stanislav Kmec,Štefánia Gogová,Miloš Marcin nájom obecného bytu bežného štandardu  

viď zmluva 

20.8.2018

22.8.2018

Zmluva č.0083-PRB/2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava IČO: 30416094  dotácia na kúpu 39 náj.bytov NŠ Čaklov 

896 060.-€

8.8.2018

22.8.2018

Zmluva č.0084-PRB/2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava IČO :30416094 dotácia na kúpu technickej vybavenosti 39 náj.bytov NŠ

84 890.-€

8.8.2018

22.8.2018

Nájomné zmluvy 277,278,279,280,286

Alena Kolečavová,Dominika Durkajová,MiroslavGaraj,Michal Bíž,Magdaléna Kamenská nájom obecného bytu bežného štandardu

viď zmluva

20.8.2018

22.8.2019

Nájomne zmluvy 281,282,283,284,285

Ing.Jozef Ungrady,Viktória Duhoňová,Peter Rapavý, Tatiana Jakubčinová, Tomáš Mastľák, nájom obecného bytu bežného štandardu

viď zmluva

20.8.2018

22.8.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

 Súkromná základná škola Jastrabie nad Topľou IČO:42232368 prenájom priestorov  pre činnosť SZUŠ Jastarabie n.T. 

200.- €

10.9.2018

12.9.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

STAON OKNA, s.r.o.

Vranov nad Topľou

IČO: 44 970 072

doplnenie parcely C-KN č.753/46 o výmere 415m2 zapísanej na LV č.663

viď dodatok

20.09.2018 

20.09.2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve o kúpe 39 náj. bytov a technickej vybavenosti

      KP Solar s.r.o.  Žilina IČO:45626944

doplnenie vety do bodu 3.1 a aktualizácia súm v bodoch 3.6, 3.7, 3.8   viď dodatok 20.9.2018   20.9.2018

Kúpna zmluva č.Z201839291_Z

Up Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO:313966674  

stravné lístky,poukážky 30 416,96 € 21.9.2018 24.9.2018

Zmluva o dielo

 prílohy-rozpočet stavby

prílohy

Príloha č. 3

Príloha č. 2

Ing.František Onderčo Sabinov IČO : 45427364

Výstavba komunitného centra v obci Čaklov 

290 921,18 €

24.9.2018

24.9.2018

 Zmluva o spolupráci č.z.USVRK -OIP-2018/001350-002

Ministerstvo vnútra SR Bratislava, IČO : 00151866  

Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít  

viď zmluva  

26.9.2018 

26.9.2018

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

EM-SA s.r.o. Vranov nad Topľou, IČO: 47691859 

preprava a manipulácia s biologicky rozložiteľného kuchynského  a reštauračného odpadu  

6,25 €

24.10.2018

24.10.2018

Poistná zmluva-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 39 NB nižšieho štandardu 

Kooperatíva a.s. Bratislava IČO :00585 441

poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 39 NB nižšieho štandardu 

312,38 €/ročne 

24.10.2018

25.10.2018

Poistná zmluva-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 33 NB nižšieho štandardu 

Kooperatíva a.s.Bratislava IČO: 00585 441

poistenie majetku a zodpovednsti za škodu 33 NB nižšieho štandardu

291,31 €/ročne 

25.10.2018

26.10.2018

Zmluva o budúcej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti č.2/2018

STAON OKNA s.r.o. Opálová 1096/1A Vranov n.T. IČO : 44970072

kúpa bytov a technickej vybavennosti novej 15 b.j.

935 675,23 €

5.11.2018

6.11.2018

Úrazové poistenie

Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava, IČO: 31595545 

úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 17 poistených pracovných miest 

55,25 €

12.112018

13.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Ministerstvo vnútra SR

Okresný úrad Prešov 

Prešov IČO: 00151866

poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Rozšírenie kamerového a bezpečnostného systému -4.etapa"

5 000.- €

12.11.2019

13.11.2019

Kúpna zmluva Slovak Telekom a.s. Bratislava č.z. 9919842403

Slovak Telekom a.s. Bratislava

IČO : 35 763 469

telefón Gigaset C530

40.-€

26.11.2018

28.11.2018

Kúpna zmluva

Slovak Telekom a.s.Bratislava

IČO:

35 763 469

volaci program 

 30.-€ 

26.11.2018

28.11.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Sovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35 763 469

paušál 

29.-€/mesačne

26.11.2018

28.11.2018

 Zmluvy o pripojení

Východoslovenská distribučná a.s.Košice IČO: 36599361

elektrická prípojka domu 623 byt.č.1,byt č.2, byt č.3 

viď zmluva 

26.11.2018

11.12.2018

Zmluvy o  pripojení

 Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO:36599361

elektrická prípojka domu 624 byt č.1, byt č.2, byt č.3 

viď zmluva 

28.11.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361  

elektrická prípojka domu 625 byt č.1,byt č.2,byt č.3 

viď  zmluva 

28.11.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení  

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361   elektrická prípojka domu 626 byt č.1,byt č.2,byt č.3

viď zmluva  

28.11.2018

11.12. 2018

Zmluvy o pripojení  

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361  elektrická prípojka domu 627 byt č.1,byt č.2, byt.č.3 

viď zmluva 

3.12.2018

11.12.2018

Zmluvy o pripojení  

 Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO : 36599361 elektrická prípojka domu 628 byt č.1, byt č.2, byt č.3 

viď  zmluva  

3.12.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO:36599361  elektrická prípojka domu 629 byt č.1, byt č.2, byt č.3 

viď zmluva  

26.11.2018 

11.12.2018 

 Zmluvy o pripojení

 Vychodoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361 elektrická prípojka domu 630 byt č.1, byt č.2, byt č.3 

viď zmluva  

28.11.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení  

Východoslovenská distribučná a.s.Košice IČO: 36599361   elektrická prípojka domu 631 byt č.1, byt č.2, byt č.3

viď zmluva 

28.11.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení  

 Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO : 36599361 elektrická prípojka domu 632 byt č.1,byt č.2, byt č.3  

viď zmluva  

30.11.2018 

11.12.2018 

Zmluvy o pripojení   

 Východoslovesnká distribučná a.s. Košice IČO:36599361  elektrická prípojka domu 633 byt č.1, byt č.2, bytč.3

viď zmluva 

3.12.2018

11.12.2018

Zmluvy o pripojení  

 Východoslovesnká distribučná a.s. Košice IČO: 36599361 elektrická prípojka domu 634 byt č.1, byt č.2, byt č.3 

viď zmluva 

3.12.2018

4.12.2018 

11.12.2018 

 Zmluvy o pripojení

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361  elektrická prípojka domu 635 byt č.1,byt č.2, byt č.3 

viď zmluva  

4.12.2018

11.12.2018 

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom BA

Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35753469

Magio Internet XL

20,89.-€/mesačne  

5.12.2018

11.12.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom BA  

Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35753469

biznis ISD Uni 200 telefonovanie obecný úrad  

viď zmluva  

5.12.2018

11.12.2018 

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom BA  

Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 35763469  

Magio Internet L  MŠ   

viď zmluva 

5.12.2018

11.12.2018 

Zmluva o poskytnutí NFP Podpora opatrovateľskej služby v obci Čaklov č.z.I312041R53601

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  SR Bratislava IČO:00681156 

podpora opatrovateľskej služby v obci 

viď zmluva 

10.12.2018

11.12.2018

Poistná zmluva 9489000226

KOOPERATIVA a.s. Štefanovičova 4  816 23 Bratislava IČO: 00585 441 

úrazové poistenie od17.12.2018 -31.5.2019 

39,08 €

14.12.2018

17.12.2018

Nájomná zmluva 289,291,292,293

Lýdia Giňová,Vladimír Kroka,Silvia Kaliášová,Helena Goroľová,Darina Goroľová

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Nájomná zmluva 294,295,296,297,298

František Danko,Roman Ovšák,Miroslav Kolľár,Ján Tancoš,Ján Huňák,

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Nájomná zmluva 299,300,301,302,303

Peter Ovšák,Ladislav Daňo,Peter Kotľár,Peter Giňo,Milan Giňo 

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Nájomná zmluva 304,305,306,307,308

Michaela Ovšáková,René Malík,Monika Goroľová,Miroslav Huňák,Anna Goroľová

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Nájomná zmluvy 309,310,311,312,313

Marek Huňák,Martin Huňák,Zdenko Tancoš,Jana Giňová,Stanislav Pešta

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Nájomná zmluva 314,315,316,317,318

Viera Peštová,Stanislav Kotľár,Miroslav Giňo,Ján Giňo,Eva Balogová 

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Nájomná zmluva 319,320,321,322,323,

Peter Kotľár,Ján Kotľár,Terézia Kotľárová,Milan Goroľ,Vladimír Kotľár,

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Nájomná zmluva 324,325,288,326,

Roman Goroľ,Ján Kima,Miroslav Kroka,Dana Goroľová,

nájom obecného bytu nižšieho štandardu

viď zmluvy

21.8.2018

27.12.2018

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci č.:USVRK-OIP-2018/000768-091

Ministerstvo vnútra SR IČO: 00151866

ustanovenie článku 3 doba trvania Zmluvy bod 3.2  

viď zmluva 

20.12.2018 

28.12.2018

Zmluva o dielo

M§T-WOOD s.r.o. Prešov IČO: 36330701 

súhlas na výrub drevnej hmoty,zvoz, štiepkovanie, odvoz,frézovanie

15.-€/m3 

28.12.2018

28.12.2018

Dodatok č.3 k zmluve č.218/2016 o nájme nebytových priestorov

MUDr.Hassan Ali Olfati Bandabdi Vranov nad Topľou IČO: 42077524

nájom nebytových priestorov k zmluve č.218/2016 zo dňa 14.1.2016

viď zmluva č.218/2016 zo dňa 14.1.2016

31.12.2019

31.12.2019

Rok 2019

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Mandátna zmluva   JUDr. Ján Uhlík Vranov nad Topľou    Zabezpečenie všetkej právnej agendy obce 170.- €   31.12.2018  2.1.2019 

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve medzi Obcou Čaklov a JUDr. Jánom Uhlíkom

JUDr. Ján Uhlík Vranov nad Topľou  úhrada nákladov za straru času  

v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.655/2004 Z.Z. 

2.1.2019

2.1.2019

Záložná zmluva č.0083-PRB/2018/Z

Ministerstvo dopravy a výstavby  SR Bratislava IČO: 30416094  záložná zmluva 39 byty nižšieho štandardu 896 060.-€ 22.1.2019 1.2.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

STAON OKNA s.r.o. Opalová 1096/1A Vranov n.T. IČO:44970072

zriadenie vecného bremena Bytový dom 15 b.j. Obec Čaklov na nehnuteľnosti /viď zmluva/

50.-€

07.2.2019

08.2.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čaklov v roku 2019

Folklórna skupina Čaklov, občianske združenie Čaklov 394 IČO : 51873168 

úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití  dotácie z rozpočtu  obce Čaklov  

1800.- €

19.2.2019

20.2.2019

Kúpna zmluva na kúpu bytov a technickej vybavenosti Nájomné byty 15 b.j.Čaklov

STAON OKNA s.r.o. Opalová 1096/1A Vranov n.T. IČO : 44970072

 kúpa bytov a technická vybavenosť nájomné byty 15 b.j. Čaklov

904 510,34 €

27.2.2019

27.2.2019

Kúpna zmluva

STAON OKNA s.r.o. Opalová 1096/1A Vranov n.T. IČO : 44970072

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

6250.-€  

27.2.2019

27.2.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti č. 1/2019

STAON OKNA, s.r.o. Opálová 1096/1A  Vranov n.T.  :   44970072

budúca zmluva o kúpe bytov a technickej vybavenosti

904 510,34 €

27.2.2019

27.2.2019

Poistná zmluva

KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Bratislava IČO: 00585441

urázové poistenie dobrovoľnícka činnosť od 1.3.2019 -31.8.2019

 4,56.-€

28.02.2019

1.3.2019

Dodatok č.I312041R53601D01 k zmluve NFP Podpora opatrovateľskej služby v obci Čaklov

Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava IČO: 00681156 

viď dodatok

48 906.-€

1.3.2019

4.3.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čaklov v roku 2019

1 FC  Čaklov IČO: 35520027

úprava zmluvných podmienok, práv, a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí a použití dotácie z rozpočtu obce Čaklov  

3 500.-€

12.3.2019

15.3.2019.

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto Vranov n.T. Mestský úrad Vranov n.T. IČO: 003332933

poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa   

320.-€

18.3.2019

21.3.2019

Zmluva č. 149 065

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Kutuzovova 17       831 03  Bratislava 3

poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

1 400,00€

1.4.2019

3.4.2019

Dodatok č.1 k zmluve o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

EM-SA s.r.o.

Vranov  nad Topľou IČO: 47691859

cena sa mení  na

8  €/za jeden kontajner o objeme 60 l

8.-€

3.4.2019

4.4.2019

Darovacia zmluva č.1193/2019

Pierott n.o. Prešov

IČO : 45740372

dar na liečebné účely 

60.-€

8.4.2019

11.4.2019

Nájomná zmluva č.328/2019

Milan Tancoš

nájom obecného bytu nižší štandard

9,83 €

29.4.2019

2.5.2019

Zmluva o dielo

Mourez s.r.o. Vranov n.T. IČO:36486485

Vybudovanie spevnenej prístupovej plochy k 15 b.j. súp.č.335

16 170,26 €

14.5.2019

14.5.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena č.0463/3150/2019

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO: 36599361

stavba : Bytový dom Čaklov -15 b.j.vecné bremeno z dôvodu umiestnenia  elektro-energetického zariadenia  

bezodplatne

16.5.2019

20.5.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo vnútra SR  Bratislava IČO: 00151866

miestne občianske poriadkové služby v obci Čaklov 

139 858,85 € 

17.5.2019

21.5.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC111-2017-32/06

Ministerstvo ŽP SR Bratislava, IČO : 42181810 

Rozšírenie separovaného zberu odadu v obci Čaklov 2.etapa 

232 727,70 € 

3.6.2019

3.6.2019

Zmluva o úvere č.700/182/2019

Štátny fond rozvoja bývania Bratislava, IČO : 31749542

Obstaranie nájomného bytu kúpou 15.b.j.

486 450.- €

12.6.2019

13.6.2019

Zmluva o úvere č.700/183/2019

Štátny fond rozvoja bývania Bratislava, IČO : 31749542

Obstaranie technickej vybavenosti kúpou 15.b.j. 

19 830.- €

12.6.2019

13.6.2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP k projektu MOPS

Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny SR, Bratislava IČO :00681156

viď dodatok č.1 

39 901,42.- €

21.6.2019

24.6.2019

Zmluva č.578/2019/OK

Prešovský samosprávny kraj Prešov IČO:37870475

Oprava a údržba priestorov  v kultúrnom dome 

3 000.- €

17.6.2019

25.6.2019

Dodatky č.1 č.2 k nájomným zmluvám zo dňa 1.4.2009 a 219/2017

Irena Tancošová,Milan Tancoš,Vladimír Tokár,Ružena Kroková,Martin Kotľár,Miroslav Horváth,Monika Ovšáková,Milan Giňo,Štefan Kotľár,Ján Horváth,Ján Kotľár,Maroš Daňo,Štefan Goroľ, Martin Kotľár,Miroslav Huňák,  

bod 1 článok IV.

bod 1 v článku V

297,96 €/ročné nájomné

28.6.2019

28.6.2019

Zmluva o dielo

 Rozpočet

 Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Harmonogram MŠ

Príloha č. 5

REMOPEL, s.r.o.  Hollého 30,  083 01  Sabinov  IČO: 36474614

výstavba Materskej školy 4-triednej  obec Čaklov

453 225,78 €

4.7.2019

4.7.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Rozpočet

REMOPEL, s.r.o.  Hollého 30,  083 01  Sabinov  IČO: 36474614

viď Dodatok č. 1 

434 139,44 €

4.7.2019

4.7.2019

Dodatok č.I1312041R53601D02 k zmluve o poskytnutí NFP Podpora opatrovateľskej služby v obci Čaklov

 Ministerstvo práce,sociálných veci a rodiny SR Bratislava IČO: 00681156

nová príloha č.3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu z dôvodu zlučenia pracovných pozícií  

viď dodatok k zmluve o poskytnutí NFP 

8.7.2019 

8.7.2019 

Záložná zmluva č.700/182/2019

Štátny fond rozvoja bývania Bratislava IČO: 31749542 

vid záložná zmluva č.700/182/2019 

486 450.-€ 

2.7.2019 

8.7.2019 

Záložná zmluva č.700/183/2019

Štátny fond rozvoja bývania Bratislava IČO:31749542

viď záložná zmluva č.700/183/2019

19 830.-€

2.7.2019

8.7.2019

Zmluva č.0093-PRB/2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

Ministerstvo dopravy  a výstavby SR Bratislava IČO : 2020799209

poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie na kúpu 15 nájomných bytov bežného štandardu 

324 290.-€

10.7.2019

11.7.2019

Zmluva č.0094-PRB/2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti  

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava IČO:202079909

poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie na kúpu technickej vybavenosti TV k 15 b.j. 

23 440.-€

10.7.2019 

11.7.2019 

Zmluva č.41/2019/OO

Ministerstvo vnútra SR -Okresný úrad Prešov IČO:00151866

Rozšírenie kamerového systému obce Čaklov / prepojenie na pult centralizovanej ochrany/

33 011,15.-€

12.7.2019

19.7.2019

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Občianske združenie OBNOVA, Štefánikova 3891/19, 080 01 Prešov

spolupráca pri príprave a realizácii prešovského rómskeho festivalu v Prešove

350,00 €

18.7.2019

19.7.2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001015 pre projekt Komunitné centrum v obci Čaklov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava IČO : 00681156 

predĺženie termínu ukončenia hlavných aktivít projektu Komunitné centrum v obci Čaklov  

viď zmluva zo dňa 9.8.2017 

24.7.2019 

24.7.2019 

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 27.2.2019 na kúpu bytov a technickej vybavenosti Nájomné byty 15 b.j. Čaklov

STAON OKNA s.r.o. Vranov nad Topľou, IČO: 44970072

 dodatok z dôvodu poskytnutia nižšieho úveru zo strany ŠFRB a poskytnutia vyššej dotácie zo strany MDaV SR Bratislava 

viď dodatok 

26.7.2019 

29.7.2019

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 19.9.2017

SVK Tech Capital s.r.o.Vranov n.T. IČO: 36463825

zmena identifikačných údajov /zmena obchodného mena/

viď kúpna zmluva zo dňa 19.9.2019 

12.8.2019

12.8.2019

Poistná zmluva PZ 9489000406

KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.Bratislava IČO: 00585441

úrazové poistenie aktivačná činnosť

34,02 €

13.8.2019

19.8.2019

Zmluva o dielo

3MONT plus s.r.o. Vranov n.T. IČO:52070565

Výmena a oprava strešnej krytiny na 11.b.j -5 ks 

28 888,45.-€

19.8.2019

19.8.2019

Nájomná zmluva č.329/2019

Mgr.Anna Husivargová Čaklov č.335 

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

125,97 €/mesačne 

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.330/2019

Lucia Gavaľová Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

125,89 €/mesačne

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.333/2019

Miloš Marcin Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

145,52 €/mesačne

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.334/2019

Alena Kolečavová Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

130.78 €/mesačne 

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.335/2019

Dominika Durkajová Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

144,98 €/mesačne

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.336/2019

Miroslav Garaj Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2019

144,98 €/mesačne 

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.338/2019

Magdaléna Kamenská Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2022

130/25 €/mesačne

20.8.2019 

21.8.2019

Nákomná zmluva č.339/2019

Ing.Jozef Ungrady Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2022

144,98 €/mesačne 

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.337/2019

Peter Rapavý Čaklov č.247

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

145,60 €/mesačne

20.8.2019

21.8.2019

Nájomná zmluva č.332/2019

Veronika Mastiľáková Čaklov č.335

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

145,60 €/mesačne

20.8.2019

21.8.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735,    911 01  Trenčín   IČO:34115901

zber, vývoz a zneškodnenie odpadu v obci Čaklov

viď príloha č. 1 Zmluvy

27.8.2019

27.8.2019

Nájomná zmluva č.340/2019

Anna Bugošová Čaklov č.331

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

150.-€/mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.341/2019

Helena Kollárová Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

150 €/mesačne 

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.342/2019

Silvia Prokopiuk Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

155.-€/mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.343/2019

Mariana Kmecová Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

173.-€/mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva 344/2019

Ing.Mária Gajdošová

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

173.-€/mesačne 

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.346/2019

Darina Hrešková Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

172.-€/mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.347/2019

 Miriam Palenčíková Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020 

172.-€/mesačne 

30.8.2019 

25.9.2019 

Nájomná zmluva 348/2019

Viera Mihalčinová  Čaklov č.320

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

172.-€/mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.349/2019

Ján Slipecký Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

155.-€/mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.350/2019

Peter Štovka Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

172,- € /mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.351/2019

Jana Moravčíková Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

173,- € / mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.352/2019

Ján Hubcej Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

173,- € / mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.353/2019

Mariana Rakocy Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

155,- € / mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.354/2019

Alena Knišová Čaklov č.229 

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

155.-€/mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Nájomná zmluva č.345/2019

Vladimír Cvejkuš Čaklov č.550

nájom obecného bytu bežného štandardu od 1.9.2019 do 31.8.2020

173,- € / mesačne

30.8.2019

25.9.2019

Zmluva o poskytnutí dotácia na podporu rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády Slovenskej republiky IČO:00151 513  Bratislava 

výstavba destkého ihriska,nákup športovej výbavy

11 000.-€

4.9.2019

23.9.2019

Zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO : 36599361

 byt č.1,č.2, č.3, č.4, č.5 v bytovom dome súpisné číslo 550

viď zmluvy

13.9.2019

16.9.2019

Zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO:36599361

byt č.6,č.7,č.8,č.9,č.10 v bytovom dome súpisné číslo 550

viď zmluvy 

13.9.2019

16.9.2019

Zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete

Výchoslovesnká distribučná a.s. Košice IČO: 36599361 

byt č.11,č.12,č.13,č.14,č.15 v bytovom dome  súpisné číslo 550

viď zmluvy 

13.9.2019

16.9.2019

Zmluvy o združenej dodávke plynu

Innogy Slovensko a.s.o. Bratislava IČO: 44291809

dodávka plynu 

viď zmluvy 

18.9.2019

21.9.2019

Nájomná zmluva č.331/2019

Ing. Pavol Caban

nájom bytu bežného štandardu od 16.9.2019 do 31.8.2020

130,78 €/mesačne

25.9.2019

27.9.2019

Zmluva o dielo č.2848/2019/A1K

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice IČO: 36570460

zaevidovanie pripojenia na VK - zrealizovaná prípojka 

podľa skutočného množstva spotrebovaného materiálu v súlade s platnými cenníkmi VVS

24.9.2019

30.9.2019

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu bytových domov

Kooperatíva a.s.Bratislava IČO:00585441

poistenie bytového domu 550

292,15 €/ročne

17.9.2019

30.9.2019

 Poistenie bytového domu 550 p.č.6 604 492 787

Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava IČO :00585441 

 pripoistenie bytového domu 550

 283,81 €/ročne

23.8.2019 

2.10.2019 

Poistná zmluva č.9479000214

Kooperatíva poisťovňa a.s. Bratislava IČO :00585411

úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť 

2,27 €

30.9.3019

2.10.2019

Zmluva o prístupe ku kamerovému systému obce

Ministerstvo vnútra SR IČO : 00151866

kamerový systém 

viď zmluva 

30.9.2019

7.10.2019

Zmluva č.90-00156289PO2019

Východoslovenská vodárenská spoločnosť  IČO: 36570460 

dodávka vody  a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

viď zmluva

3.10.2019

4.10.2019

Zmluva o dielo č.191001 podľa ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka

IFOsoft s.r.o. Prešov IČO: 31666108

dodávka programového vybavenia podľa požiadaviek odberateľa

242,64.-€

8.10.2019

15.10.2019

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku č.2507059190

Kooperatíva a.s. IČO: 00585441 Bratislava

poistenie-projekt: Komunitné centrum - elektrické spotrebiče, hudobniny  

50,17 €/ročne 

22.10.2019

24.10.2019

Nájomná zmluva č.364/2019

Miroslav Goroľ 

nájomná zmluva o nájme obecného bytu nižšieho štandardu od 1.11.2019 do 31.10.2020

436,56 €/ročne

28.10.2019

29.10.2019

Nájomná zmluva č.368/2019

Stanislav Goroľ

nájomná zmluva o nájme obecného bytu nižšieho štandardu od 1.11.2019 do 31.10.2020

436,56 €/ročne

28.10.2019

29.10.2019

Nájomné zmluvy č.355,356,357,358,359,360/2019

Milan Kima,Zdenek Kroka, Jana Ovšáková, Štefan Huňák, Peter Kotľár,Marián Ovšák,   

nájomná zmluva o nájme obecného bytu nižšieho štandardu od 1.11.2019 do 31.10.2022

436,56 €/ročne

28.10.2019

29.10.2019 

Nájomné zmluvy č.361,362,363,364,365,366,369/2019

Jozef Kotľár,Peter Balog,Martin Kotľár,Miroslav Goroľ, Jozef Huňák,Miroslav Huňák,Zdenko Goroľ 

nájomná zmluva o nájme obecného bytu nižšieho štandardu od 1.11.2019 do 31.10.2022 

436,56 €/ročne

28.10.2019 

29.10.2019 

Nájomné zmluvy č.372,374,375,376,377,378/2019

Štefan Giňo,Maroš Goroľ,Štefan Ovšák,Milan Goroľ,Iveta Goroľová,Monika Goroľová, 

nájomná zmluva o nájme obecného bytu nižšieho štandardu od 1.11.2019 do 31.10.2022

436,56 €/ročne

28.10.2019

 29.10.2019

Nájomné zmluvy č.380,381,382,383,385,386,387,

Zdeno Huňák,Dušan Ovšák,Peter Giňo,Vladimír Ovšák,Milan Kotľár,Michal Giňo,Dušan Tancoš,

nájomná zmluva o nájme obecného bytu nižšieho štandardu od 1.11.2019 do 31.10.2022

436,56 €/ročne

28.10.2019

29.10.2019

Nájomne zmluvy č.373,367/2019

Róbert Goroľ,Michal Goroľ

nájomná zmluva o nájme obecného bytu nižšieho štandardu od 1.11.2019 do 31.10.2022

436,56 €/ročne 

28.10.2019

29.10.2019

Nájomná zmluva č.379/2019

Marek Huňák

nájomná zmluva o nájme obecného bytu nižšieho štandardu od 1.11.2019 do 31.10.2022

436,56 €/ročne

28.10.2019

29.10.2019

Nájomná zmluva č.384/2019

Igor Ovšák

nájomná zmluva o nájme obecného bytu nižšieho štandardu od 1.11.2019 do 31.10.2020

436,56/ ročne 

28.10.2019

29.10.2019

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č.z.:OPKZP-PO1-SC111-2017-32/06 k projektu: Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov-2.etapa

Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava IČO : 42181810

viď dodatok č.1

viď Zmluvu o poskytnutí NFP projektu:Rozšírenie separovaného odpadu 2.etapa 

29.10.2019

30.10.2019

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP č.ZM_SEP-IMRK2-2017-000560 zo dňa 3.2.2017 k projektu: MŠ (4 triedna),Obec Čaklov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí arodiny SR Bratislava IČO: 00681156 

viď dodatok č.2

viď zmluva o poskytnutí NFP č.zmluvy ZM_SEP-IMRK2-2017-000560

30.10.2019

31.10.2019

Zmluva o dielo

3MONT plus s.r.o.Vranov nad Topľou IČO: 52070565

Výmena a oprava strešnej krytiny na 11 b.j.nižšieho štandardu 613,614,616,617,619,622 

35 022.-€

7.11.2019

7.11.2019

Zmluva o dielo č.11/2019

Súhrnný položkový rozpočet k Zmluve č.11/2019

Harmonogram k Zmluve o dielo č.11/2019

Opis predmetu zákazky

Vladimír Demčák Soľ  262, IČO:48072923

Rozšírenie kamerového systému v obci Čaklov-prepojenie na pult centralizovanej ochrany

38 172,17 €

7.11.2019

8.11.2019

Zmluva o dielo č.191103

IFOsoft s.r.o. Prešov, IČO: 3166610 

dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy

19,80 €

7.11.2019

13.11.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Čaklov IČO:31979513 

prevádzkovanie verejného pohrebiska

84,06 €/ročne 

21.11.2019

22.11.2019

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

KOOPERATIVA poisťovňa  a.s. Bratislava IČO:00585441

poistenie obecných budov MŠ,OcÚ.OZS,KD 

1287.93 €/ročne

22.11.2019

25.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.filiálka Čaklov IČO:31967051

dotácia obce za r.2019

1 991.-€

25.11.2019

25.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Čaklov,IČO:31979513  

dotácia obce za r.2019

3 651.-€

25.11.2019

25.11.2019

Záložná zmluva č.0093-PRB/2019/Z 

 Ministertvo dopravy a výstavby SR Bratislava IČO: 30416094

zriadenie záložného práva v prospech záložného veriteľa

324 290.-€  

13.11.2019

26.11.2019

Zmluva č.0112019 o poskytnutí služieb

Ing.Michal Dvorjak Čierne nad Topľou IČO : 33271887

externé riadenie pre projekt Rozšírenie separovaného zberu odpadu-2.etapa

6 562,50.-€

29.11.2019

29.11.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 7.11.2019

3MONT plus s.r.o. Vranov nad Topľou IČO: 52070565

dodatok v bode 7.3 k Zmluve o dielo zo dňa 7.11.2019

viď zmluva o dielo zo dňa 7.11.2019

4.12.2019

4.12.2019

Dodatok č.1 k Zmluve č.41/2019/OO zo dňa 12.7.2019

Ministerstvo vnútra SR Bratislava IČO: 00151866

dodatok-príloha č.1 rozpočet výdavkov financovaný z dotácie

viď zmluva č.41/2019/OO

27.11.2019

4.12.2019

Poistka č.6 605 848 407

Kooperativa a.s. Bratislava IČO:00585441 

Poistenie majetku a zodpovednosti  právnických a podnikajúcich fyzických osôb 

1 287,93 €

5.12.2019

5.12.2019

Kúpna zmluva č.20191201

SPORTIKA GROUP s.r.o. Bratislava IČO: 47609338

dodanie športového vybavenia pre 1 FC vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zmluvy,spolufinancovaný Úradom vlady SR  

3 217,60 €

12.12.2019

13.12.2019

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/06/155

SAŽP Bratislava IČO: 00626031

úprava vzájomných práv a povinnostio spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky

viď zmluva o NFP 

12.12.2019

13.12.2019

Darovacia zmluva 4034/2019

Pierott n.o.Prešov IČO: 45740372

dar  pre postihnutého chlapca Marka 

60.- €

18.12.2019

23.12.2019

Rok 2020  

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 

 Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO :35763469  Magio Internet XL-Optik GPON  20,89 €/mesačne  2.1.2020   2.1.2020        

 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak  Telekom a.s.Bratislava IČO : 35763469  Biznis linka L  50,59 €/mesačne   2.1.2020 2.1.2020 

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu bytových domov 501,502  

Kooperatíva a.s.Bratislava IČO: 00585441    poistenie bytových domov 501,502  128,77 €/ročne 8.1.2020  10.1.2020 

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu bytového domu č.508

Kooperatíva a.s. Bratislava IČO:00585441 poistenie bytového domu 508 128,77 €/ročne 8.1.2020 10.1.2020

Zmluva o poskytnutí služieb

Marianna Dvorjaková Čierne nad Topľou IČO: 50953541 riadenie projektu:  Miestne občianske poriadkové služby v obci Čaklov  

285 €/mesačne 

31.1.2020

3.2.2020

Poistenie majetku a zodpovednosti

KOOPERATIVA a.s.Bratislava IČO:00585441  poistenie autobusové zástavky 

53,92 €

31.1.2020

3.2.2020

Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100307757S/2020

Východoslovenská distribučná a.s.Košice IČO: 36599361

združená dodávka elektriny  č.odberného miesta 785257

viď zmluva 

19.2.2020

21.2.2020

Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí NFP č.z.OPKZP-PO1-SC11-2016-10/87

Ministerstvo ŽP SR Bratislava IČO : 42181810 

zmena zmluvy odsek 6.2 písm.a  v zmluve č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/87

viď  zmluva 

4.3.2020

4.3.2020

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z.:OPKZP-PO1-SC111-2017-32/06

Ministerstvo ŽP SR Bratislava IČO : 42181810

zmena zmluvy  odsek 6.2 písm.a) a 6.14  v zmluve o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2017-32/06

viď zmluva

9.3.2020

9.3.2020

Zmluva č.0348/VSD/2020

Východoslovenská distribučná Košice IČO:36599361

Súhlas s realizáciou preložky elektroenerg.rozvodného zariadenia Čaklov -NN káblové dist.vedenie

viď zmluva 

13.3.2020 

13.3.2020 

Zmluva o zriadení vecného bremena

Východoslovenská distribučná Košice IČO: 36599361

Čaklov SO 08 preložka NN kábla - Materská škola  

66.- €

13.3.2020

13.3.2020

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže od 1.1.2020 do 31.12.2020

Mesto Vranov n.T. IČO: 00332933

poskytovanie finančných prostredkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 

380.-€

25.3.2020

25.3.2020

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

Ing.Ján Kubaliak Humenné IČO: 41583345

vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad pri realizácii stavby "Prestavba SOU Čaklov na Zariadenie pre seniorov v obci Čaklov "

25 000.-€

27.4.2020

28.4.2020

Zmluva o poskytovaní stravy

Základná škola Čaklov č.495, IČO : 3787370

Poskytovanie stravy pre ZŠ Čaklov

2,65.-€ 

22.5.2020

22.5.2020

Zmluva o dielo č.2020/05 o poskytnutí služby a mandátna zmluva

MIVEX 3M s.r.o. Tyršová 1709/16, 066 01 Humenné 

zabezpečenie plnenia povinností,prevencie a plnenia podmienok na ochranu života  a zdravia fyzických osôb,majetku a ŽP pred požirami v tomto rozsahu  

33.- €/mesačne

28.5.2020

28.5.2020

Zmluva o dodávke plynu

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava IČO:35815256

združená dodávka plynu pre bytový dom 335

podľa cenníka dodávateľa /viď zmluva/

8.6.2020

8.6.2020

Kúpna zmluva č.Z20202786_Z

Štýl - Ivanov s.r.o. Výšný Kazimír IČO : 36498548 

Strojné vybavenie na podporu triedeného odpadu 

61 490.- €

9.6.2020

10.6.2020

Kúpna zmluva č.Z201936396

Štýl - Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír IČO: 36498548

Veľkokapacitná zberná nádoba

17 079.- €

9.6.2020

10.6.2020

Kúpna zmluva č.Z20202789

TENZONA SLOVAKIA s.r.o. Bratislava IČO : 36286451

Váhy 

3000.-€

9.6.2020

10.6.2020

Kúpna zmluva č.Z20202790

MB SERVIS s.r.o. Moravany nad Váhom IČO : 44020091

Vozidlo-nosič kontajnerov  s kantajnermi

132 000.-€

10.6.2020

11.6.2020

Kúpna zmluva č.01/06/2020

PLAYSYSTEM s.r.o.Košice IČO: 36601411 

Výstavba detského ihriska 

7 562,04 €

29.6.2020

30.6.2020

Nájomná zmluva č.388/2020 o nájme obecného bytu č.508

Ing.Anna Svatová Zámutov 356 

prenájom bytu číslo 5 v bytovom dome č.508 

96,52.- €

30.6.2020

1.7.2020

Zmluva o dielo

Vranovský útulok pre psov  Vranov  n.T. IČO : 42230110

Odchyt túlavých a zabehnutých psov v intraviláne obce 

60.-€/za 1 odchyt.psa

1.7.2020

1.7.2020

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 20K776081

DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY ŽILINA IČO : 010 01   

zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov pre zamestnancov

67 463,92 €/36 mesiacov 

    

1.7.2020

1.7.2020

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

KOOPERATÍVA a.s.Bratislava IČO:00585441 

MŠ /4.triedna/ obec Čaklov od 2.7.2020 do 2.8.2020 

131,37 € 

2.7.2020 

6.7.2020 

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

KOOPERATÍVA a.s. Bratislava IČO: 00585441

MŠ /4.triedna / obec Čaklov budova, ostané hnuteľné veci,združený živel,odcudzenie,vandalizmus  

244,05 €

3.8.2020

4.8.2020

Rámcová zmluva

M.A.D.D.FRUIT s.r.o.Sobrance IČO : 36730866

Nákup ovocia a zeleniny do Školskej jedálne v obci Čaklov 

8 218,72 €

6.8.2020

6.8.2020

Rámcová zmluva

RASLEN spol.s.r.o.Soľ IČO:36457817 

Nákup pečiva a pekárenských výrobkov do Školskej jedálne v obci Čaklov

2 286,24 €

6.8.2020

6.8.2020

 Rámcová zmluva

INMEDIA,spol.s r.o., Zvolen IČO:36019208

Nákup ostatných potravín do Školskej jedálne v obci Čaklov 

20 250,29 €

31.8.2020

31.8.2020

Rámcová zmluva

DMJ  MARKET s.r.o.Vranov n.T. IČO:36490661 

Nákup mäsa a mäsových výrobkov do Školskej jedálne v obci Čaklov

18 983,17 €

6.8.2020

6.8.2020

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 080 01 Prešov IČO:37870475

zriadenie vecného bremena - rozšírenie vodovodu a kanalizácie z dôvodu realizácie stavby Zariadenie pre seniorov a nájomné byty v obci Čaklov

viď zmluva

7.8.2020

13.8.2020

Darovacia zmluva č.zmluvy: USVRK-OIP-2020/001270-009

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinová 2     812 72 Bratislava IČO:00151866

bezplatný prevod didakticko-materiálnych balíčkov pre potreby Materskej školy Čaklov v rámci NP PRIM

viď zmluva

1.7.2020

18.08.2020

Kúpna zmluva

HUDÁK, spol.s r.o. Čaklov IČO:36464562

Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

3 660,00 €

27.8.2020

31.8.2020

Kúpna zmluva

Milan Straka, Emília Straková Čaklov 485, 09435

Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

300,00 €

27.8.2020

31.8.2020

Zmluva o združenej dodávke plynu

Innogy Slovensko s.r.o. Bratislava, IČO :44291809

dodávka zemného plynu b.j.335

23,53 €/MWh.

2.9.2020

2.9.2020

Nájomná zmluva č.389/2020, 390/2020, 392/2020

Mgr.Anna Husivargová, Lucia Gavaľová, Miloš Marcin

zmluvy o nájme obecného bytu bežného štandardu

viď nájomné zmluvy

31.8.2020

7.9.2020

Nájomná zmluva č.393/2020, 394/2020, 396/2020

Alena Kolečavová, Dominika Kolečavová, Peter Rapavý 

zmluvy o nájme obecného bytu bežného štandardu

viď nájomné zmluvy

31.8.2020

7.9.2020

Nájomná zmluva č.397/2020, 398/2020, 399/2020

Veronika Mastiľáková, Anna Bugošová, Helena Kollárová

zmluvy o nájme obecného bytu bežného štandardu

viď nájomné zmluvy 

31.8.2020

7.9.2020

Nájomná zmluva č.400/2020, 401/2020, 402/2020

Silvia Prokopiuk,Mariana Kmecová,Ing.Mária Gajdošová

zmluvy o nájme obecného bytu bežného štandardu

viď nájomné zmluvy

31.8.2020

7.9.2020

Nájomná zmluva č.403/2020, 404/2020 405/2020

Alena Knišová, Darina Hrešková, Miriama Palenčíková

zmluvy o nájme obecného bytu bežného štandardu

viď nájomné zmluvy

31.8.2020

7.9.2020

Nájomná zmluva č.406/2020, 407/2020, 408/2020

Viera Mihalčinová, Ján Slipecký, Peter Štovka

zmluvy  o nájme obecného bytu  bežného štandardu 

viď nájomné zmluvy

31.8.2020

7.9.2020

Nájomná zmluva č.409/2020, 410/2020, 411/2020, 412/2020

Jana Moravčíková, Ján Hubcej,Mariana Rakocy, Vladimír Cvejkuš

zmluvy o nájme obecného bytu bežného štandardu

viď nájomné zmluvy

31.8.2020

7.9.2020

Nájomná zmluva č.391/2020, č.395/2020

Ing.Pavol Caban, Miroslav Garaj 

zmluvy o nájme obecného bytu bežného štandardu

viď nájomné zmluvy 

31.8.2020

7.9.2020

Zmluva o dielo

CUBS plus, s.r.o. Košice  

vypracovanie aktualizácie dokumentácie  GDPR

150.- €

17.9.2020

21.9.2020

Rámcová zmluva

3soft Vranov, s.r.o. Vranov nad Topľou IČO: 36448931

nákup a dodávka tonerov pre obec Čaklov

5 517,72 €

21.9.2020

22.9.2020

Zmluva o poskytovaní poradenstva

JWTS, s.r.o. Košice IČO: 50362275

poskytovanie poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívnej, normotvornej a právnej pomoci

100,00 € / mesačne

21.9.2020

22.9.2020

Dodatok č. 1 ku Zmluve o kúpe tovaru, jeho dodaní a montáži

MITRU, s.r.o. Budovateľská 1278 093 01 Vranov n/T IČO: 47488565

Príloha č. 1 sa ruší v celom rozsahu nahrádza Prílohou č. 1 tohto Dodatku

viď zmluva

02.10.2020

06.10.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejného obstarávania zo dňa 24.1.2018

IPP Consulting, s.r.o. Bratislava IČO: 50794698

Predmetom dodatku je zmena čísla účtu objednávateľa

viď zmluva

02.10.2020

06.10.2020

Poistná zmluva č. 461 9015778

KOOPERATIVA, a.s.,  Bratislava

IČO: 00585441

poistenie vaňových kontajnerov k projektu Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov - 2. etapa

viď zmluva

14.10.2020

16.10.2020

Zmluva o spolupráci USVRK-OP 2020/001579-010

Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Národný projekt - Predprimárne vzdelávanie detí z MRK II.

viď zmluva

26.10.2020

27.10.2020

Dodatok č.1 k nájomným zmluvám č.364/2019,č.368/2019, č.384/2020 zo dňa 28.10.2019

Miroslav Goroľ a manž.Iveta, Stanislav Goroľ a manž.Andrea, Igor Ovšák a manž.Renáta    

viď dodatky č.1 

viď nájomné zmluvy

28.10.2020

1.11.2020

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 370/2019 zo dňa 28.10.2019

Gabriela Giňová

viď dodatok č.1

viď dodatok č.1

28.10.2020

1.11.2020

Kúpna zmluva Xerox

XEROX LIMITED Bratislava IČO:20814677

Odkúpenie multifunkčného zariadenia po ukončení nájomnej zmluvy

119,72 €

22.10.2020

29.10.2020

Zmluva o dielo č.2020/19

Health Safety First s.r.o. IČO : 52914674 Košice

zabezpečenie plnenia povinností na ochranu života a zdravia FO, majetku a ŽP pred požiarmi 

48 €/ mesačne 

2.11.2020

3.11.2020

Nájomná zmluva č.414/2020

Stanislav Goroľ a manž.Andrea Čaklov č.616

nájom byt nižšieho štandardu od 1.12.2020 do 30.11.2021

436,56 €

roč./nájomné

23.11.2020

1.12.2020

Nájomná zmluva č.413/2020

Iveta Goroľová 

Čaklov č.621

nájom byt nižšieho štandardu od 1.12.2020 do 30.11.2021 

436,56 €

roč./nájomné

24.11.2020

1.12.2020

Nájomná zmluva č.415/2020

Igor Ovšák a manž.Renáta Čaklov č.621

nájom byt nižšieho štandardu od 1.12.2020 do 30.11.2021

436,56 € roč./nájomné 

24.112020

1.12.2020

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 320.321,322,323,324,325,288,326/2018 zo dňa 21.12.2018

Ján Kotľár,Terézia Kotľárová,Martin Goroľ, Vladimír Kotľár,Roman Goroľ,Ján Kima,Miroslav Kroka,Dana Goroľová 

viď dodatok č.1 k nájomnej zmluve 

viď dodatok č.1

24.11.2020

1.12.2020

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.309, 310, 311,312,313,315,316,317,318,319/2018 zo dňa 21.12.2018

Marek Huňák,Martin Huňák,Zdenko Tancoš,Jana Giňová,Stanislav Pešta,Stanislav Kotľár,Miroslav Giňo,Ján Giňo,Eva Balogová,Peter Kotľár  

viď dodatok č.1 k nájomnej zmluve 

viď dodatok č.1

24.11.2020

1.12.2020

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 299,300,301,302,303,304,305,306,307,308/2018 zo dňa 21.12.2018  

 Peter Ovšák, Ladislav Daňo,Peter Kotľár, Peter Giňo,Milan Giňo, Michaela Ovšáková,René Malík, Monika Goroľová,Miroslav Huňák, Anna Goroľová  

viď dodatok č.1 k nájomnej zmluve

viď dodatok č.1 

24.11.2020

1.12.2020

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 290,292,291,292, 293,294,295,296,297,298/2018 zo dňa 21.12.2018

Lýdia Giňová,Helena Goroľová, Vladimír Kroka,Silvia Kaliášová, Darina Goroľová, František Danko, Roman Ovšák, Miroslav Kotľár, Ján Tancoš, Ján Huňák,    

viď dodatok č.1 k nájomnej zmluve

viď dodatok č.1

24.11.2020

1.12.2020

Nájomná zmluva č.416/2020

Gabriela Giňová

nájom bytu 

436,56 €

24.11.2020

1.12.2020

Nájomná zmluva č.417/2020

Marek Pešta Čaklov č.631

nájom byt nižšieho štandardu od 1.12.2020 do 31.12.2021

660 € ročne/nájomné

27.112020

1.12.2020

Zmluva o vypožičke

 Slovenská republika- Štatistický úrad SR Bratislava,IČO :00166197

výpožička tabletov - sčítanie obyvateľov v r.2021  

 viď zmluva

4.12.2020 

9.12.2020 

Poistná zmluva č. 461 9015778

KOOPERATíVA, a.s., Bratislava IČO:00585441

poistenie váh k projektu Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov - 2.etapa

viď zmluva

8.12.2020

10.12.2020

 ROK 2021

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená

Zmluva o termínovanom úvere č.1575/2020/UZ  

Všeobecná úverová banka a.s. Vranov n.T.  IČO : 31320155 úver za účelom financovania investičných aktivít v obci  

70 000.-€

03.02.2021

03.02.2021                         

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.4/2021/D

Všeobecná úverová banka a.s. Vranov n.T. IČO: 31320155 blankozmenka

viď zmluva č.1575/2020/UZ

03.02.2021

03.02.2021

Kúpna zmluva

 Anna Bugošová, Mariana Kutišová,Marek Bugoš,Marcel Bugoš, 

kúpa nehnuteľnosti súpisné číslo 331 parcela č.530 

50 000.- €

08.02.2021

08.02.2021

Zmluva o združenej dodávke plynu

INNOGY s.r.o. Košice IČO: 44291809

dodávku plynu obecné budovy

25,50

EUR/MWh

04.03.2021

04.03.2021

Dodatok číslo 4 k zmluve 27/2018 o poskytovaní sociálnej služby

Ing.Branislav Kulich 

Čaklov

viď dodatok 

6,78 €

22.2.2021 

22.2.2021

Dodatok č.3 k nájomnej zmluve č.219/2017 o nájme bytu

Martin Kotľár 

Čaklov 

viď dodatok č.3

viď nájomná zmluva č.219/2017

24.2.2021

24.2.2021

Návrh poistnej zmluvy 2768020340

Komunálna poisťovňa a.s.Bratislava,IČO:31595545  

havarijné poistenie MULTIKAR FUMO  

1473,22 €/ročne

18.03.2021 

18.03.2021

Návrh poistnej zmluvy 3619340045

Kooperatíva a.s. Bratislava IČO:00585441

zodpovednosť za škodu MULTIKAR M31 C 

561,15 €

15.03.2021

18.03.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 770 813 716

        Uniphone s.r.o.        Popradská 12, Košice IČO:45979855

telefónna služba - telefón KC

3,60 €

23.03.2021

24.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb elektronických komunikácií

     RadioLine Net s.r.o.         Čaklov 201,  094 35       IČO: 47698560

poskytovanie elektronických služieb - internet do KC

19,80 €

19.03.2021

24.03.2021

Zmluva o nájme

Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Čaklov,IČO: 31979513

prenájom nehnuteľnosti

63,09 €

23.03.2021

25.03.2021

Kúpna zmluva

Jozef Kmec,Mária Kmecová Čaklov č.122

prevod nehnuteľnosti 

385.- €

25.3.2021

29.3.2021

Nájomná zmluva č.418/2021

Mária Kmecová Čaklov

prenájom bytu č.3 v bytovom dome č.335

130,78 €/mesačne 

31.03.2021 

1.4.2021

Zmluva o združenej dodávke plynu

Innogy Slovensko s.r.o.Košice IČO: 44291809

dodávka zmeného plynu 

25.- €

21.4.2021

23.4.2021

Dodatok č.2 k Zmluve č.90-000156289PO2019

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Košice IČO:36570460  

dodávka vody a odvádzanie odpad.vôd

podľa cenníka

26.4.2021

28.4.2021

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100307757C/2021

Východoslovenská energetika a.s. Košice, IČO : 44483767

dodávka elektriny

podľa cenníka

28.4.2021

29.4.2021

Zmluva č. 1421 653 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

        Dobrovoľná požiarna                   ochrana SR,                        Kutuzovova 17,               831 03 Bratislava 3         IČO: 00177474 

poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR 

1 400,00 € 

18.05.2021 

18.05.2021 

ZMLUVA o poskytovaní auditorských služieb

AUDIT_CONSULT CD s.r.o. Vranov and Topľou IČO : 36456471 

audit účtovnej závierky 

1 200.- €

31.5.2021

1.6.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

AUDIT- CONSULT CD s.r.o. Vranov nad Topľou IČO : 36456471 

poskytovanie služby v oblasti priebežného auditu 

720.- €

31.5.2021

1.6.2021

Dodatok ku kúpnej zmluve

Jozef Kmec, Mária Kmecová Čaklov č.122 

dodatok zmena predmet a účel zmluvy

viď kúpna zmluva zo dňa 25.3.2021

18.6.2021

18.6.2021

Rámcová zmluva

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T. IČO: 36490661

Obstaranie  potrevín do SkJ -mäso, mäsové výrobky a ryby

30 208,30 €

6.9.2021

6.9.2021

Rámcová zmluva

Martin Mikula - MARKO 

Giraltovce IČO : 32036078

Obstaranie potravín do ŠkJ - ovocie a zelenina 

12 939,98 €

6.9.2021

6.9.2021

Rámcová zmluva

RASLEN spol.s.r.o. Soľ, IČO: 36457817

Obstaranie potrevín do ŠkJ - pečivo a pekárenské výrobky  

   3 057,63 €

6.9.2021

6.9.2021

Rámcová zmluva

INMEDIA spol. s r.o., Námestie SNP č.11, 960 01 Zvolen IČO:36019208

Obstaranie potravín do ŠkJ - ostatné potraviny a mliečne výrobky

31 579,76 €

8.9.2021

8.9.2021

Zmluva o poskytovaní sociál.služby č.32/2021

Anna Kmecová Čaklov 

poskytovanie sociálnej služby

11,30/mesačne

28.9.2021

29.9.2021

Nájomná zmluva č.421/2021 o nájme obecného bytu

Mariana Kmecová Čaklov  

nájom bytu v b.j.550

2 076 €/ročne

25.8.2021

29.9.2021

Nájomná zmluva č.422/2021 o nájme obecného bytu

Mária Gajdošová Čaklov

nájom bytu v b.j.550

2 076 €/ročne 

25.8.2021

29.9.2021

Nájomná zmlua č.423/2021 o nájme obecného bytu

Alena Knišová Čaklov 

nájom bytu v b.j.550

1 860 €/ročne 

25.8.2021

29.9.2021

Nájomná zmluva č.424/2021 o nájme obecné bytu

Jana Moravčíková Čaklov 

nájom bytu v b.j.550

2 076 €/ročne

25.8.2021  29.9.2021

Nájomná zmluva č.425/2021 o nájme obecného bytu

Vladimír Cvejkuš Čaklov

nájom bytu v b.j.550

2 076 €/ročne

25.8.2021 29.9.2021

Nájomná zmluva č.426/2021 o nájme obecného bytu

Anna Husivargová Čaklov 

nájom bytu v b.j. 335

1 511,64 €/ročne 

25.8.2021 29.9.2021

Nájomná zmluva č. 427/2021 o nájme obecného bytu

Lucia  Gavaľová Čaklov 

nájom bytu v b.j. 335

1 510,68 €/ročne 

25.8.2021 29.9.2021

Nájomná zmluva č.428/2021 o nájme obecného bytu

Mária Kmecová Čaklov

nájom bytu v b.j.335

1 569,36 €/ročne

25.8.2021 29.9.2021

Nájomná zmluva č.429/2021 o nájme obecného bytu

Štefánia Gogová Čaklov 

nájom bytu v b.j.335

1 746,24 €/ročne

25.8.2021 29.9.2021

Nájomná zmluva č.430/2021 o nájme obecného bytu

Alena Kolečavová Čaklov 

nájom bytu v b.j. 335

1 569,36 €/ročne 

25.8.2021 29.9.2021

Nájomná zmluva č.431/2021 o nájme obecného bytu

Dominika Durkajová Čaklov 

nájom bytu v b.j.335 

1 739,76 €/ročne

25.8.2021 29.9.2021

Nájomná zmluva č.433/2021 o nájme obecného bytu

Michal Biž Čaklov

nájom bytu v b.j.335

1 739,76 €/ročne 

25.8.2021 29.9.2021

Nájomná zmluva č.434/2021 o nájme obecného bytu

VIktória Kamenská Čaklov 

nájom bytu v b.j.335

1 747,20 €/ročne

25.8.2021 29.9.2021

Nájomná zmluva č.435/2021 o nájme obecného bytu

Mária Rapavá Čaklov

nájom bytu v b.j.335

   1 747,20 €/ ročne 

25.8.2021 29.9.2021

Nájomná zmluva č.436/2021o nájme obecného bytu

Tatiana Jakubčinová Čaklov

nájom bytu v b.j. 335

1 570,32 €/ročne 

25.8.2021 29.9.2021

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO : 48136999 

úžívanie plochy 0,68 m2 pre samoobslužný automat slúžiaci k vydávaniu zásielok  

1 € za celú dou trvania nájomného vzťahu 

20.10.2021

21.10.2021

Dodatok č.2 k servisnej zmluve 17/2016

DD21 s.r.o. Prešov , IČO 43818030

preĺženie servisnej zmluvy na dobu 12 mesiacov 

viď dodatok a zmluvu 17/2016

22.102021

22.10.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Orange a.s. Slovensko IČO : 35697270 BRATISLAVA  

prístup k internetu 

viď zmluva

22.11.2021

22.11.2021

Rámcová zmluva

DD21 s.r.o. Prešov, IČO : 43818030 

nákup a dodávka tonerov 

23 124,42 €

23.11.2021

23.11.2011

Príkazná zmluva 

Ing. Ján Drobný Bystré 179 

 vypracovanie aktualizovanej finančnej analýzy    viď zmluva

3,12.2021 

 31.12.2021


ROK 2022

  

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená

Dodatok č.1 k rámcovej zmluve

INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen, IČO :36019208  viď dodatok 

34 721,51 €

25.2.2022 25.2.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2022

Arcidiecézna charita Košice, IČO : 35514027 dotácia pomoc pre utečencov z Ukrajiny 

1250 .- €


24.3.2022

24.3.2022

Dodatok k rámcovej zmluve

DMJ MARKET s.r.o. Vranov n.T. IČO : 36490661 Obstaranie potravín do Školskej jedálne 

viď zmluva

24.3.2022 24.3.2022

Zmluva o dielo č.2/2022

GRUND Vranov n.T. s.r.o. IČO :3168674 Oprava  jestvujúcej odstavnej plochy v obci

72304,90 €

28.3.2022

28.3.2022

Zmluva o dielo č.10/3/2022

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T. IČO : 36486485 Realizácia krytov miestnej komunikácie a chodníka pri soc.bytoch v RO v Čaklove 

79 242,13

28.03.2022

28.03.2022

Dodatok č. 1

Martin Mikula - MARKO Tehelná 6, 087 01 Giraltovce IČO:32035078 viď dodatok

13371,10 €

12.4.2022

13.4.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čaklov v roku 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Čaklov v roku 2022 pomoc pre utečencov z Ukrajiny

1250.-€

19.4.2022

20.4.2022

Zmluva o pripojení

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO : 36599361 zmluva o pripojení  

79.-€

20.4.2022

20.4.2022

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto Vranov n.T.

IČO :00332933 

podpora a rozvoj záujmového vzdelávania detí a mládeže s TP na území poskytovateľa

310.-€

25.4.2022

25.4.2022

Dodatok č.1 k zmluve na dodanie tovaru

Raslen spo.s.r.o. Soľ IČO : 36457817

nový cenník 

viď dodatok 

19.4.2022

28.4.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Gréckokatolícke biskupstvo Prešov IČO : 00179205

podpora a rozvoj záujmového vzdelávania detí a mládeže s TP na území poskytovateľa

10.-€

29.4.2022

29.4.2022

Nájomná zmluva 3/2022

Ján Kotľár Čaklov 

Nájomná zmluva nájomného bytu nižšieho štandardu 

55 € mesačne

1.5.2022

1.5.2022

Nájomná zmluva 1/2022

Lucia Markova Čaklov 

Nájomná zmluva o nájme obecného bytu bežného štandardu 

155 € mesačne

10.5.2022

10.5.2022

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2/2022

GRUND VRANOV N.T. s.r.o. 

oprava jestvuhúcej odstavnej plochy

78 733,58 €

21.6.2022

30.6.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

NOVA TRAINING s.r.o.Košice IČO : 36195219

prenájom nebytových priestorov v komunitnom centre 

450.-€

20.9.2022

23.9.2022

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností

Peter

Zubko Čaklov 

prevod vlastníctva nehnuteľnosti 

484,88

30.9.2022

21.10.2022

Zmluva č.01/10/2022 o poskytovaní služieb

Marius Pedersen a.s. Trenčín IČO : 34115901

zber, preprava,zhodnotenie, zneškodnenie komunálnych odpadov, odpadov z triedeného zberu a odpadov v obci  

108 008,35 

14.10.2022

17.10.2022

Kúpna zmluva

Peter Jakubov

Čaklov

prevod vlastníctva nehnuteľnosti

181,83

25.10.2022

25.10.2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č.20K776081

DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina

IČO: 36391000

poskytovanie stravných lístkov vo forme elektronickej stravovacej poukážky

0,00 €

29.11.2022

29.11.2022

Rámcová dohoda č. 4/11/2022

N.S.E. s.r.o., Remetské Hámre 302 07241 IČO:47061341

Dodávka potravín pre ŠJ - ovocie a zelenina

16092,76 €

29.11.2022

29.11.2022

Rámcová dohoda č. 1/11/2022

INMEDIA, spol.s r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen IČO:36019208

Dodávka potravín pre ŠJ - ostatné potraviny

38478,22 €

29.11.2022

29.11.2022

Rámcová dohoda č. 2/11/2022

Raslen, spol. s r.o., Soľ 48, 09435 Soľ, IČO:36457817

Dodávka potravín pre ŠJ - chlieb a pečivo

3947,26 €

29.11.2022

29.11.2022

Rámcová dohoda č. 3/11/2022

DMJ MARKET, s.r.o., Budovateľská 1288, 09301 Vranov n/T.,  IČO:36490661

Dodávka potravín pre ŠJ - mäso a mäsové výrobky

41092,53 €

29.11.2022

29.11.2022

ROK 2023 

                                                      

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená

ZMLUVA O DIELO

Health§Safety First s.r.o. Huemnné  služby zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci  48 €/mesačne  1.1.2023 2.1.2023

Zmluva o združenej dodávke plynu

Vychodoslovenská energetika  a.s. Košice IČO : 44483767 dodávka plynu na odberné miesta  podľa cenníka  17.2.2023 21.2.2023

MANDÁTNA ZMLUVA č.5/202-ÚP

STANIM s.r.o. Šindliar IČO: 36791822 činnosť s obstáravaním územnoplánovacej dokumentácie  950.-€ 6.3.2023 8.3.2023

Zmluva o dielo 8/2022

GRUND VRANOV N.T.  N.T.IČO:31686974 

Kontajnerové stojisko a prístupová komunikácia ku stojisku v obci Čaklov 24954,52€ 24.3.2023 24.3.2023

Zmluva o poskytovaní FP na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto Vranov n.T. IČO:00332933

poskytnutie FP na záujmové vzdelávanie detí a mládeže  

600.-€

29.3.2023

29.3.2023

Zmluva o dielo 7/2022

GRUND VRANOV N.T.IČO:31686974 

 Detské ihrisko v obci Čaklov 

22431,61€    3.4.2023 4.4.2023 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Východoslovenská distribučná a.s. Košice IČO:36599361 

pripojenie odberových zariadení do distribučnej sústavy PDS 

497.- €  11.4.2023 12.4.2023

Dodatok k Rámcovej dohode č.01/11/2022

INMEDIA, spol.s.r.o.Zvolen IČO : 36019208

úprava kúpnej ceny 

35 754,65 € 5.4.2023 12.4.2023

Zmluva o dodávke prác na územnoplánovacej dokumentácií

PROJEX Prešov IČO: 14317141

vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente  a územnoplánovacej dokumentácie obce Ćaklov 

4550.-€ 2.5.2023 3.5.2023

Nájomná zmluva o nájme obecného bytu bežného štandardu

Silvia Prokopiuk

Čaklov

nájom obecného bytu bežného štabdardu  

2076 €/ ročne  30.5.2023 9.6.2023

Nájomná zmluva o nájme obecného bytu bežného štandardu

Adriana Voľanská 

Zámutov

nájom obecného bytu bežného štandardu 

1860 €/ročne  30.5.2023  9.6.2023

Nájomná zmluva o nájme obecného bytu bežného štandardu

RNDr.Vladimír Hričák

Čaklov 

nájom obecného bytu bežného štandardu  

1539,36 €/ ročne 30.5.2023 9.6.2023

ZMLUVA O DIELO č.4/2023

GRUND VRANOV N.T. s.r.o. IČO:31686974  

Vodoodná prípojka k Základnej škole Čaklov

24 555,95 € 26.6.2023 27.6.2023

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Štefan Boch

Čaklov

poskytovanie domácej opatrovateľskej služby

0,26 eur/hod. 21.6.2023 28.6.2023

Nájomná zmluva č.68/2023

Milan Bodnar Gerlachov 227

nájom obecného bytu bežného štandardu 

1739,76 €/ročne 4.7.2023 12.7.2023

Nájomná zmluva č.67/2023

Martina Kelemenova Zámutov   nájom obecného bytu bežného štandardu   1746,24 €/ročne  4.7.2023 12.7.2023 

Nájomná zmluva č.69/2023

Jozef Demeter

Čaklov 

nájom obecného bytu bežného štandardu   1747,20, €   /ročne 31.7.2023  9.8.2023 

Zmluva o vzájomnej spolupráci

OZ pre podoru vzdelávania vzdelávania, výchovy a kultúry  IČO: 50026101

zabezpečenie pož.ochrany pri 11.roč.Prešovského rómskeho festivalu     400.-€ 7.9-2023 7.9.2023

Zmluva o dielo

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T., IČO : 36486485 

Oprava krajnice cesty 1.záhumne v obci Čaklov 21 969,20 € 11.9.2023 12.9.2023

Zmluva o poskytovaní služieb č.2023/11/01

Marius Pedersen a.s.Trenčín IČO:34115901

zber a preprava komunálnych odpadov  121 199,14€

3.11.2023

15.11.2023

Nájomná zmluva č.86/2023

Peter Kotľár a Darina Kotľárová Čaklov 

nájom bytu nižšieho štandardu 

436,56   €/ročne  

23.11.2023

24.11.2023

Nájomná zmluva č.87/2023

Michal Ovšák a Renáta Ovšáková Čaklov

nájom bytu nižšieho štandardu 

436,56 €/ročne

23.11.2023

24.11.2023

Nájomná zmluva č.88/2023

Iveta Goroľová a Miroslav Goroľ Čaklov 

nájom bytu nižšieho štandardu

436,56 €/ročne

23.11.2023

24.11.2023

Nájomná zmluva č.89/2023

Adela Giňová Čaklov 

nájom bytu nižšieho štandardu 

436,56 €/ročne

23.11.2023

24.11.2023

Nájomná zmluva č.90/2023

Zdenko Goroľ a Iveta Goroľová Čaklov 

nájom bytu nižšieho štandardu 

436,56 €/ročne

23.11.2023

24.11.2023

Nájomná zmluva č.91/2023

Gabriela Giňová a Peter Giňo Čaklov   

nájom bytu nižšieho štandardu

436,56 €/ročne

23.11.2023 

24.11.2023

Nájomná zmluva č.92/2023

Iveta Goroľová

Čaklov 

nájom bytu nižšieho štandardu 

436,56 €/ročne 

23.11.2023

24.11.2023

Nájomná zmluva č.93/2023

Marek Huňák a Nadežda Huňáková Čaklov  

nájom bytu nižšieho štandardu

436,56 €/ročne

23.11.2023

24.11.2023

Nájomná zmluva č.94/2023

Peter Giňo a Adriana Giňová Čaklov 

nájom bytu nižšieho štandardu 

436,56 €/ročne 

23.11.2023

24.11.2023

Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 149/2014 uzavretej 1.12.2014

Emília Sabolová Bystré, IČO : 46047972 

Dodatok č.3 k nájomnej zmluve 149/2014 dňa 1.12.2014

   

    288 € /prenájom

4.12.2023

5.12.2023

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.70/2023 zo dňa 31.8.2023

Mgr. Anna Husivargova

Čaklov 

úprava najomného

a fondu opráv 

  1800 €/ročne

4.12.2023

5.12.2023

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.6/2022 zo dňa 15.8.2022

Lucia Gavaľová

Čaklov

úprava nájomného

a fondu opráv 

1800 €/ročne

4.12.2023

5.12.2023

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.66/2023 zo dňa 30.5.2023

RNDr.Hričák Vladimír Čaklov

úprava nájomného

a fondu opráv 

1860 €/ročne

4.12.2023

5.12.2023

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.67/2023 zo dňa 30.6.2023

Martina Kelemenová Čaklov

úprava nájomného a fondu opráv

 2 076 €/ročne

4.12.2023

5.12.2023

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.429/2023 zo dňa 25.8.2021

Štefánia Gogová Čaklov 

úprava nájomného a fondu opráv

 2076 €/ročne

4.12.2023

5.12.2023

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.71/2023 zo dňa 31.8.2023

Alena Kolečavova

Čaklov

úprava nájomného a fondu opráv

 1860 €/ročne

4.12.2023

5.12.2023

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.72/2023 zo dňa31.8.2023

Dominika Iľková Čaklov 

úprava nájomného a fondu opráv 

2064 €/ ročne 

4.12.2023

5.12.2023

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.11/2022 zo dňa 15.8.2023

Magdaléna Kamenská Čaklov  

úprava nájomného a fondu opráv

1860 €/ročne 

4.12.2023 5.12.2023

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.436/2021 zo dňa 25.8.2021

Tatiana Jakubčinová

Čaklov  

úprava nájomného a fondu opráv 

 1 872 €/ročne 

4.12.2023 5.12.2023

Dodatky č.1 k NZ č.68/2023 zo dňa 4.7.2023,k NZ 73/2023 zo dňa 31.8.2023, k NZ č.10/2022 zo dňa 18.8.2022

Michal Biž, Miroslav Garaj,Milan Bodnár Čaklov 

úprava nájomného a fondu opráv 

 2 064 €/ ročne 

4.12.2023 5.12.2023

Dodatok č.1 k NZ 69/2023 zo dňa 31.7.2023, k NZ 74/2023 zo dňa 31.8.2023, k NZ 75/2023 zo dňa 31.8.3

Jozef Demeter,Viktória Kamenská,Mária Rapavá Čaklov 

úprava nájomného a fondu opráv 

2076 €/ ročne 

4.12.2023 5.12.2023
 Dodatky č.4 k NZ č.148/2013 zo dňa 30.12.2013,k NZ zo dňa 1.99.1999, k NZ zo dňa 13.1.1993, k NZ č.388/2020 zo dňa 30.6.2020, k NZ zo dňa 24.8.2001, k NZ č.88/2010 zo dňa 17.12.2010 Kornélia Baškovská,Pavol Biž,Jozef Novák,Ing.Anna Svatová, Ing.Štefan Ungrady, Peter Voznák Čaklov    úprava nájomného a fondu opráv   1812 €/ ročne   4.12.2023 5.12.2023 

Nájomná zmluva 95/2023 

Mgr.Martin Stahorský,PhD 

 nájom obecného bytu bežného štandardu  2064 €/ročne 

6.12.2023 

13.12.2023

Nájomná zmluva č.110/2023

Monika Ovšáková Čaklov 

nájom obecného bytu nižšieho štandardu 297,96 €/ročne 

20.12.2023

18.1.2023

Nájomná zmluva č.111/2023

Antónia Topoľančinová Ondavské Mariašovce

nájom bytu bežného štandardu  1 860 €/ročne  

21.12.2023

18.1.2023

 Nájomné zmluvy

Ján Kotľár,RomanGoroľ,Lýdia Tancošová,Ján Tancoš,Peter Ovšák,Monika Goroľová,Miroslav Huňák, Marek Huňák,Stanislav Pešta,Marek Pešta, Ján Giňo,Stanislav Kotľár, Eva Balogová,      

nájom bytov nižšieho štandardu 

660 €/ročne

28.12.2023

29.12.2023 

         ROK 2024
Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená

  Zmluva o združenej dodávke plynu

 Východoslovenská energetika a.s. Košice IČO : 44483767 dodávka zemného plynu  viď zmluva 

44.-€

 28.2.2024  28.2.2024

 Dodatok o združenej dodávke plynu

Východoslovenská energetika a.s. Košice IČO : 44483767   zmena dodávky elektriny odberné miesta viď dodatok   501.-€ 6.3.2024   7.3.2024

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Východoslovenská energetika a.s. Košice IČO : 44483767 zmena dodávky elektriny odberné miesta viď dodatok    501.-€  6.3.2024 7.3.2024    Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


    Projekty     

 1. MOaPS


    Projekty     
1. Pomáhajúce profesie

Úroveň vytriedenia odpadu
za r.2022
  Harmonogram zberu odpadu 

2024