Zverejnené zmluvy 2011

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Zmluva o nájme č. 01/12/2011 [PDF] LAMAR, Hronského 1184,
093 01 Vranov n. T.
Nájom časti pozemku k.ú. Čaklov  pre účel osadenia 1 ks reklamného zariadenia nájomcu
150 €/rok
29.12.2011
30.12.2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [PDF]

Príloha č.1 [PDF]
Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava
IČO: 42181810
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku 3.260.693,27 €
20.12.2011
21.12.2011
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 190808-1/Enviroline [PDF] Enviroline s.r.o.
Košice
IČO: 31713645
služby na predmet zakázky Projektové práce "Čaklov - ČOV - zvýšenie kapacity"
22.704,64 €
16.12.2011
16.12.2011
Dodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č. 850/2010/UZ [PDF] Všeobecná úverová banka a.s.
Mlynské Nivy 1,
829 09 Bratislava
Doplnenie a zmeny o terminovanom úvere č.850/2010/UZ
viď v zmluve o terminovanom úvere č.850/2010/UZ zo dňa 8.7.2010
28.11.2011
29.11.2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.zmluvy Z2214012059201 [PDF] Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Bratislava
IČO: 00156621
Poskytnutie nenávrat. finančného príspevku na realizáciu stavby "Revitalizácia centra rómskej osady obce Čaklov"
275.450,54 €
18.08.2011
26.08.2011
Zmluva o dielo č.7/2011 [PDF] GRUND Vranov n.T. s.r.o.
Makovická 934/16,
093 01  Vranov n.T.
Realizácia stavebných prác na stavbe "Revitalizácia centra obce Čaklov"
19.579,21 €
22.08.2011 23.08.2011
Dodatok č. DZ 221401203860101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.Z2214012038601 [PDF] Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Bratislava
IČO: 00156621
Zmena výdavkov na realizáciu aktivít projektu "Revitalizácia centra obce Čaklov"
352.924,28 €
12.08.2011
22.08.2011
Zmluva o termínovanom úvere č.878/2011/UZ [PDF] Všeobecná úverová banka a.s.
Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Poskytnutie úveru za účelom spolufinancovania projektu "ČAKLOV - zvýšenie kapacity ČOV"
163.034,00 €
18.08.2011
19.08.2011
Zmluva o dielo [PDF] Anna Šimonovičová
Pribinova 1125/59,
053 11 Smižany
43681026
Projektová dokumentácia pre projekt "Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov"
3.000 €
15.08.2011
16.08.2011
Zmluva o dielo [PDF]
Mitáľ Ľubomír
094 15 Zámutov 374
IČO:40056341
DIČ:1045411653
Zhotovenie ústredného kúrenia pre zdravotné stredisko Čaklov.
4.954,47 €
06.07.2011
07.07.2011
Dodatok č. 2 k zmluve
o termonivanom úvere č.850/2010/UZ
[PDF]
Všeobecná úverová banka a.s.
Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Zmena a doplnenie zmluvy o terminovanom úvere č.850/2010/UZ
viď v zmluve o terminovanom úvere č.850/2010/UZ zo dňa 8.7.2010
10.06.2011
10.06.2011
Zmluva o poskytnutí služieb podľa § 269 OZ v znení neskorších predpisov [PDF] ARDE s.r.o.
Bardejov
IČO: 36507601
Riadenie a implementáciu  projektu s názvom Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV
42.864,00 €
06.05.2011 06.05.2011
Mandátna zmluva č. 2471/2011 [PDF] ISPO spol.
Inžinierske stavby
080 01 Prešov
IČO: 17085501
výkon stavebný dozor počas realizácie stavby "Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV"
34.680,00 €
21.4.2011
21.04.2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo č. zmluvy: Z2214012038601 [PDF] Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Bratislava
IČO: 00156621
Poskytnutie nenávrat. finančného príspevku na realizáciu stavby "Revitalizácia centra obce Čaklov"
355.501,44 €
14.04.2011
20.04.2011
Zmluva o dielo [PDF]
Slovenský vodohospodársky podnik,
štátny podnik
Odštepný závod Košice
Ďumbierska 14, 041 59 Košice
IČO: 3602204704
Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie
5% z celkovej ceny práce zamestnancov
14.04.2011
18.04.2011
Kúpna zmluva [PDF]
Andrej Plachý, Jolana Demčáková, Pavol Plachý, Margita Plachá, Nováková Božena, Oľga Demčáková, Mária Bertová
Kúpa nehnutelnosti obcou Čaklov a predavajucími učastníkmi
7.195,00 € 06.04.2011
07.04.2011
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 1-146/2010 [PDF]
  Star EU, a.s., Vlčkova 51,811 04 Bratislava, IČO: 36703575 Zmena mandátnej zmluvy
7.765,20 €
25.03.2011 26.03.2011
Zmluva o bežnom účte [PDF]
VÚB, a.s.,
Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava 25
IČO: 31320155
Transformácia pôvodnej zmluvy o bežnom účte

26.01.2011
27.01.2011

Zmluvy, dodatky k zmluvám, faktúry a objednávky obce Čaklov boli dočasne zverejňované od 1.1.2011 do 28.02.2011 v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti SR.

Ďalšie dokumenty

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej na základe zmluvy č. 1138/2010 na podporu sociálnych
a kultúrnych potrieb rómskej komunity

Názov projektu: "Kanalizačné prípojky v rómskej osade"

Z Úradu vlády SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity, sme dostali dotáciu vo výške 6 000 € na úhradu kapitálových výdavkov s účelovým určením na realizáciu projektu "Kanalizačné prípojky v rómskej osade". Dotácia bola poskytnutá 23. 12. 2010. Poskytnutú dotáciu je prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať v termíne do 31. 5. 2011.

"Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR.
Za obsah projektu je výlučne zodpovedná Obec Čaklov".