VZN na pripomienkovanie

VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Čaklov   

VZN   Pripomienky

VZN  o miestnych daniach na území obce Čaklov   VZN   Pripomienky