Všeobecne záväzné nariadenia

P.č. č./rok NÁZOV Účinnosť
34. 9/2021 VZN č, 9/2021 o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce Čaklov 1.1.2022
33. 8/2021  VZN č. 8/2021 o určení výšky príspevku v Materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou 01.12.2021
32. 7/2021  VZN č. 7/2021 o určení spádovej Materskej školy zriadenej obcou  18.11.2021 
31. 6/2021  VZN č. 6/2021 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce  01.12.2021
30. 5/2021  VZN č. 5/2021 o úhradách za sociálnu službu poskytovanú obcou  01.12.2021 
29. 4/2021  VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 18.11.2021 
28. 3/2021  VZN č. 3/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce  18.11.2021 
27. 2/2021  VZN č. 2/2021 o určení školského obvodu ZŠ zriadenej obcou 18.11.2021 
26. 1/2021  VZN č.1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadenej obcou  18.11.2021 
25. 1/2020 VZN č. 1/2020 o miestnych daniach na území obce 1.1.2021 
24. 2/2020 VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1.2021 
23. 2020

Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 upravujúcom nájom nájomných bytov postavených podporou štátu

9.12.2020
22. 3/2020  VZN č. 3/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou 4.12.2020 
21. 2/2018

VZN č.2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Čaklov

od 1.10.2018

20. 1/2018

VZN č.1/2018 o organizacii miestneho referenda

od  1.9.2018
19. 1/2017

Dodatok č.1 k VZN č.2/2015 o úhradách za služby poskytované obcou Čaklov

od 1.3.2017
18. 1/2016

Dodatok č.1 k VZN č.2/2011-o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

od 15.11.2016
17. 2/2016

VZN č.2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čaklov.Prevádzkový poriadok pohrebiska

od 1.1.2017
16. 1/2016

 VZN č.1/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov vo vlastníctve obce Čaklov  

od 1.6.2016 
15. 3/2015

 VZN č.3/2015 upravujúce nájom nájomných bytov postavených s podporou štátu

od 1.1.2016
14. 2/2015 VZN o úhradách za služby poskytované obcou Čaklov od 18.3.2015
13. 1/2014 Dodatok č. 1 k VZN o poskytovaní opatr.služby od 1.7.2014
12. 1/2014 VZN o vylepovaní volebných plagátov na území obce Čaklov od 11.5.2014 od 11.5.2014
11. 3/2013 VZN o verejnom poriadku od 1.7.2013
10. 1/2013 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jaz.školy, dieťa MŠ a školských zariadení od 2.3.2013
9. 2/2011 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce od 1.5.2011
8. 1/2011 VZN o prevádzkovaní multifunkčného ihriska od 16.3.2011
7. 1/2010 VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov od 11.9.2010
6. 7/2008 VZN, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro v SR menia a dopĺňajú zásady a ostatné právne predpisy od 1.1.2009
5. 4/2008 VZN na poskytovanie sociálnej pomoci občanom obce od 1.1.2009
4. 3/2008

VZN č.3 o čiastočnej úhrade výdavkov MŠ a o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí

od 1.10.2008
3 1/1999 VZN o chove a držaní zvierat na území obce Čaklov od 30.11.1999
2 3/1997 VZN o schválení Územného plánu zóny Čaklov od 19.9.1997
1 2/1997 VZN o udržiavaní čistoty a ochrane zelene na území obce Čaklov od 22.4.1997