Všeobecne záväzné nariadenia

P.č. č./rok NÁZOV Účinnosť
39. 3/2024 VZN č.3/2024 o stanovení správneho poplatku k žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov na území obce Čaklov 1.6.2024
38. 2/2024 VZN č.2/2024 o schválení prevádzkového poriadku pohrebiska zriadeného na území obce Čaklov 1.6.2024
37. 2/2024 VZN č.1/2024 o určení úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Čaklov 1.6.2024
36. 5/2023  VZN č. 5/2023 ktorým sa zrušuje VZN č.9/2021 o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečistenia ovzdušia na území obce Čaklov  1.1.2024 
35.  4/2023 VZN č. 4/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Čaklov  1.1.2024 
34.  3/2023 VZN č. 3/2023 o miestnych daniach na území obce Čaklov  1.1.2024 
33.  2/2023

VZN č.2/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácií a o poskytovaní elektronických služieb obcou Čaklov

1.1.2024 
32. 1/2023 VZN č.1/2023 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2022 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie poberateľov dôchodkov 1.5.2023
31. 4/2022 dodatok č.1 k VZN č. 8/2021 o určení výšky príspevku v Materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou 1.1.2023
30. 1/2022 VZN č.1/2022 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie poberateľov dôchodkov 3.8.2022
29. 10/2021 VZN č. 10/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Čaklov 1.1.2022
28. 9/2021 VZN č, 9/2021 o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce Čaklov 1.1.2022
27. 8/2021  VZN č. 8/2021 o určení výšky príspevku v Materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou 01.12.2021
26. 7/2021  VZN č. 7/2021 o určení spádovej Materskej školy zriadenej obcou  18.11.2021 
25. 6/2021  VZN č. 6/2021 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce  01.12.2021
24. 4/2021  VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 18.11.2021 
23. 3/2021  VZN č. 3/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce  18.11.2021 
22. 2/2021  VZN č. 2/2021 o určení školského obvodu ZŠ zriadenej obcou 18.11.2021 
21. 1/2021  VZN č.1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadenej obcou  18.11.2021 
20. 2020

Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 upravujúcom nájom nájomných bytov postavených podporou štátu

9.12.2020
19. 3/2020  VZN č. 3/2020 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou 4.12.2020 
18. 2/2018

VZN č.2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Čaklov

od 1.10.2018

17. 1/2018

VZN č.1/2018 o organizacii miestneho referenda

od  1.9.2018
16. 1/2017

Dodatok č.1 k VZN č.2/2015 o úhradách za služby poskytované obcou Čaklov

od 1.3.2017
15. 1/2016

Dodatok č.1 k VZN č.2/2011-o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

od 15.11.2016
14. 1/2016

 VZN č.1/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov vo vlastníctve obce Čaklov  

od 1.6.2016 
13. 3/2015

 VZN č.3/2015 upravujúce nájom nájomných bytov postavených s podporou štátu

od 1.1.2016
12. 2/2015 VZN o úhradách za služby poskytované obcou Čaklov od 18.3.2015
11. 1/2014 Dodatok č. 1 k VZN o poskytovaní opatr.služby od 1.7.2014
10. 1/2014 VZN o vylepovaní volebných plagátov na území obce Čaklov od 11.5.2014 od 11.5.2014
9. 3/2013 VZN o verejnom poriadku od 1.7.2013
8. 1/2013 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jaz.školy, dieťa MŠ a školských zariadení od 2.3.2013
7. 1/2011 VZN o prevádzkovaní multifunkčného ihriska od 16.3.2011
6. 7/2008 VZN, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro v SR menia a dopĺňajú zásady a ostatné právne predpisy od 1.1.2009
5. 4/2008 VZN na poskytovanie sociálnej pomoci občanom obce od 1.1.2009
4. 3/2008

VZN č.3 o čiastočnej úhrade výdavkov MŠ a o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí

od 1.10.2008
3 1/1999 VZN o chove a držaní zvierat na území obce Čaklov od 30.11.1999
2 3/1997 VZN o schválení Územného plánu zóny Čaklov od 19.9.1997
1 2/1997 VZN o udržiavaní čistoty a ochrane zelene na území obce Čaklov od 22.4.1997