Oznam

Na základe zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a prijatého VZN č.2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čaklov. obec Čaklov má ustanovený poplatok za prenájom hrobového a urnového miesta na 15 rokov /jednorázový poplatok/ vo výške 3,- €.

Na každé hrobové miesto je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu do 30.04.2018  na obecnom úrade v Čaklove a hneď zaplatiť poplatok za každé hrobové miesto.

Právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy majú dedičia, resp. po vzájomnej dohode.

Hrobové miesta, na ktoré nebude uzatvorená nájomná zmluva, budú po určitom čase zlikvidované.