Revitalizácia centra obce Čaklov

Obec Čaklov v súlade so zmluvou č.Z2214012038601 uzatvorenou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a obcou Čaklov realizuje stavbu:

REVITALIZÁCIA CENTRA OBCE ČAKLOV

Dotácia o rozpočtovom náklade stavby  vo výške 355 501,44 €  bola schválená rozhodnutím Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 21.4.2010.

Warning: No images in given directory. Please check the directoy!

Financovanie stavby v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov je zabezpečené nasledovne:

 • Európska únia vo výške - 85% rozpočtových nákladov
 • Štátny rozpočet  Slovenskej republiky - 10% rozpočtových nákladov
 • Vlastné prostriedky obec Čaklov - 5% rozpočtových nákladov

Stavba v súlade so zmluvou o NFP je realizovaná a zabezpečovaná v nasledovných termínoch:

Stavebné práce:

 • začiatok realizácie - 05/2011
 • ukončenie realizácie - 12/2011

Dodávateľsky systém:

Projektové práce: Ing. Dana Betáková , SNP 2507/6 Humenné
Stavebné práce: GRUND s.r.o. Makovická č.934/16 Vranov n. T.
Stavebný dozor: Štefan Tirpák Soľ 352
Externý manažment projektu: STAR EU a.s. Vlčkova 51 Bratislava

Zrealizovaním stavby bude zabezpečený nový vzhľad obce hlavne:

 • nové živičné kryty ciest
 • nové chodníky a parkoviska
 • úprava centrálneho parku s vybudovaním nového detského ihriska, doplnením zelene a drobnej architektúry (lavičky, odpadové koše)
 • výstavby 2 ks nových autobusových zastávok   

Zamestnanci obecného úradu

 • Ekonómka
 • Správa daní a poplatkov
 • Projekty, dane a poplatky
 • Sociálna oblasť
 • Sekretariát úradu
 • Bc. Petronela  Bižová
 • Bernardína Olexová
 • Mgr. Mária Verebová
 • Helena Krištová
 • Marcela Kocáková
 • ekonom@obeccaklov.sk
 • sprava@obeccaklov.sk
 • sprava@obeccaklov.sk
 • socialne@obeccaklov.sk
 • sekretariat@obeccaklov.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 hod. 16.00 hod.
Utorok 8.00 hod. 16.00 hod.
Streda 8.00 hod. 17.00 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 hod. 15.00 hod.