Zverejnené zmluvy 2014

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Zmluva o dielo č.1/2014 MEP Prešov
IČO:31246982
projektová dokumentácia
pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie
a realizáciu stavby "Rozšírenie kanalizácie v obci Čaklov"
17.940,00 € 30.12.2014 31.12.2014
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy VODOSTAV s.r.o.
Vranov n.T.
IČO:36467944
zhotovenie spevnenej plochy na pozemku vo vlastníctve obce Čaklov na LV č.663 parc.č.2499,2539,2494 28.195,38 € 30.12.2014 2.1.2015
Rámcová zmluva VP-TECHNIKA s.r.o.
Strážske
IČO: 46912231
nákup pracovného náradia do naplnenia finančného limitu 19.990,00 € 29.12.2014 2.1.2015
Rámcová zmluva VP-TECHNIKA s.r.o.
Strážske
IČO: 46912231
nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov do naplnenia finančného limitu 19.990,00 € 29.12.2014 2.1.2015
Rámcová dohoda DD21 s.r.o.
Prešov
IČO: 43818030
tonery do tlačiarni, kopírovacích strojov
a iný spotrebný materiál
19.990,00 € bez DPH 29.12.2014 30.12.2014
Zmluva o dielo č.D 244/2014 KAMTEL spol.s.r.o.
Kendice
IČO: 36660990
montáž dodávka kamerového systému 6.250,00 € 22.12.2014 23.12.2014
Havarijné poistenie motorových vozidiel poistka č.6 582 718 801

Kooperatíva a.s.Košice

IČO: 00585441

havarijné poistenie služobného auta Peugeot 3008 282,26.-€ ročne 15.12.2015 15.12.2015
Zmluva č.150/2014 o nájme nebytových priestorov MUDr.Hassan Ali Olfati Bandabdi
Vranov n. T.
IČO: 42077524
prenájom nebytových priestorov o ploche 77, 48 m2 852,28 €/ročne 12.12.2014 12.12.2014
Zmluva o dodaní tovaru a zmluva o dielo PROFIL INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36823945
hliníkové okná a parapety montáž a výspravky v ŠJ 1.907,39 € 10.12.2014 11.12.2014
Zmluva o dodaní tovaru a zmluva o dielo PROFIL INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36823945
plastové okná, plastové dvere a príslušenstvo 7.169,82 € 10.12.2014 11.12.2014
Zmluva č.358/2014/OO Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Prešov
IČO: 0015866
Rozšírenie kamerového a bezpečnostného systému v obci Čaklov 5.000,00 € 10.12.2014 11.12.2014
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy INBAP s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 44700571
oprava miestnej komunikácie II. záhumnie v obci 35.862,67 € 09.12.2014 10.12.2014
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy MOUREZ s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36486485
betónový asfaltový povrch na ulici II. záhumnie 35.901,46 € 09.12.2014 10.12.2014
Kúpna zmluva Stanislav Berta
Čaklov 3
Darina Sabovíková
Čaklov 2
prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti novovytvorenej parcely č.753/30 zast. plochy vo výmere 2000 m2 10.000,00 € 05.12.2014 06.12.2014
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Emília Sabolova
Cementárenská 346/21
Bystré
IČO: 46047972
nájom nebytových priestorov v kultúrnom dome Čaklov 1.884,16 €/ročne 01.12.2014 02.12.2014
Kúpna zmluva PGT s.r.o.
Prešov
IČO: 36483516
dodanie osobného motorového vozidla 17.900,00 € 11.12.2014 11.12.2014
Zmluva o dielo č.R-SK 415/2014 EMPEMONT Slovakia s.r.o.
Bratislava
IČO: 44618981
realizácia a montáž 2 ks informačných panelov pre meranie rýchlosti vozidiel 5.261,00 € 30.10.2014 31.10.2014
Kúpna zmluva  Bohuš Kotľár a manž.Viera Kotľárová
Čaklov 421
prevod vlastníckého práva k nehnuteľnosti
par.1400/51 vo výmere 400 m2 
1400,00 € 24.10.2014 24.10.2014
Zmluva o dielo PROFIL INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Vranov n. T.
IČO: 36 823 945
plastové okná a dvere a príslušenstvo KD 8.520,51 € 22.10.2014 22.10.2014
Zmluva č.14 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu  prostredníctvom
Zmluva č.14 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvomrozpočtu Ministerstva vnútra SR na r. 2014
Ministerstvo vnútra SR
Bratislava
IČO: 00151866
poskytnutie dotácie súvisiace s bezpečnosťou
cestnej premávky - merače rýchlosti
5.000,00 € 20.10.2014 21.10.2014
Zmluva o dielo ASTHERM spol. s.r.o.
Michalovce
IČO: 36 605 352 
 výmena okien Základná škola Čaklov 8.004,19 €  10.10.2014 13.10.2014
Kúpna zmluva František Tancoš, Milena Tancošová r. Ovšáková
Čaklov 415 
 prevod vlastníckeho k nehnuteľnosti
p.č. 1400/45 vo výmere 400 m2
1400,00 €  8.10.2014  9.10.2014 
Kúpna zmluva Jaroslav Kotľár, Martina Kotľárová r. Goroľová
Čaklov 421
prevod vlastníckého práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/57 vo výmere 400 m2
1400,00 € 07.10.2014 08.10.2014
Kúpna zmluva  Marek Ovšák, Mariana Ovšáková r.Tancošová
Čaklov 615
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
1400/54 vo výmere  400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva Milan Giňo, Lenka Giňová r. Kotľárová
Čaklov 400
prevod vlastníckého práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/48 vo výmere 400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva Peter Kotľár, Marta Kotľárová r. Bažová
Čaklov 378
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/47 vo výmere 400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva  Urban Tancoš, Jana Tancošová r. Kotľárová
Čaklov 391
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/50 vo výmere 400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva Marián Ovšák Čaklov 613  prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/49 vo výmere 400 m2 
 1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva  Michal Feri, Lenka Feriová r. Feriová
Čaklov 392
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/56 vo výmere 400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva Peter Tancoš, Martina Tancošová r.Tancošová
Čaklov 388, Čaklov 385 
 prevod  vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/55 vo výmere 400 m2
 1400,00 €  01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva Stanislav Goroľ, Andrea Goroľová r. Kotľárová
Čaklov 616
prevod vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti
p.č. 1400/52 vo výmere 400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva Vladimír Kotľár, Dana Kotľárová r. Tancošová
Čaklov 401
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
p.č. 1400/53   vo výmere 400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Kúpna zmluva Roman Huňák, Lucia Huňáková rod.Kotľárová
Čaklov 398
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
p.č. 1400/46  vo výmere 400 m2
1400,00 € 01.10.2014 02.10.2014
Komisionárska zmluva  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava
IČO: 31 396 674
jedálne kupóny   4,00 € 01.10.2014  02.10.2014 
Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Bratislava
IČO: 00 681 156 
Občianske hliadky a sociálna inklúzia MRK v obci   celkové výdavky NFP 59.653,92 € 25.09.2014 26.09.2014
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č.6 578 060 648

Kooperatíva a.s. Košice

IČO:00585441

poistenie - radlica na odhŕňanie snehu 40,80 €/ročne 22.09.2015 23.09.2015
Zmluva o dielo GASKO - KOZMA s.r.o.
Prešov
IČO: 44 246 331
ústredné kúrenie v kultúrnom dome 25.080,00 € 16.09.2014 17.09.2014
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistka č.6 577 879 328

Kooperatíva a.s. Košice IČO: 00585441

zákonné poistenie služ.TRAKTORA ZETOR 

40,80 €/ročne

15.09.2014 16.09.2014

Zmluva o dielo zhotovenie zámeru č.0052014

EL PRO KAN, s.r.o.

Vranov n.T.

IČO: 44104944

Zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu "Rozšírenie IBV Čaklov - 3 BJ a 13 BD + 14 NP"

6780,00€

25.08.2014 25.08.2014
Poistenie malých a stredných podnikateľov poistka č.6 580 865 170

Kooperatíva a.s.

Košice IČO: 00585441

poistenie stavby ČOV 

930,20 €/ročne 

29.07.2015 30.07.2014
Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č.878/2011/UZ  VÚB a.s.
Bratislava
IČO : 31320155
 viď dodatok č.2 bod 1,2,3,4,5,6
viď dodatok č.2 bod 2
 – 30.07.2014 30.07.2014
Zmluva o dielo č.3/2014 STELL s.r.o.
Vranov n.T.
IČO: 36500771
oprava omietok v KD Čaklov 1588,52 € 03.07.2014 03.07.2014
Kúpna zmluva KP Solar, s.r.o.
Radoľa
IČO: 45 626 944
predaj nehnuteľnosti v celosti zapísaný na LV. 663 p.č. 1400/40 TTP o výmere 6571 m2, p.č. TTP o výmere 2154 m2 1,00 € 02.07.2014 02.07.2014
Zámenná zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena COOP Jednota
Vranov nad Topľou
IČO: 31737200
zámena pozemkov (viď zámenná zmluva) 500,00 € 28.05.2014 29.05.2014
Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity č. 100802645ZoMRK Východoslovenská distribučná a.s.
Košice
IČO: 36 599 361
trafostanica pri ČOV-poskytnutie z distribučnej sústavy max.rezervovanú kapacitu prostredníctvom energ.zariadenia vlastníka v zmysle platného cenníka VSD a.s.KE 12.05.2014 13.05.2014
Zmluva o pripojenie do distribučnej sústavy č.100789005ZoP Východoslovenská distribučná a.s.
Košice
IČO: 36 599 361
napojenie trafostanice ČOV do distribučnej sústavy nevzniká povinnosť zaplatiť poplatok za pripojenie na základe tejto zmluvy 06.05.2014 07.05.2014
Zmluva o dielo č.2/2014 STELL s.r.o.
Vranov nad Topľou
IČO: 36 500 771 
výmena podlahy v kultúrnom dome   9.998,35 € 09.05.2014 12.05.2014
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže  Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Prešov
IČO: 00179205
poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže  20 € na kalendárny rok 2014  07.04.2014  08.04.2014 
Kúpna zmluva Cyril Huňák
a
Kvetoslava Huňáková r.Demetrová
Čaklov č.d. 602
prevod vlastníckého práva k nehnuteľnostiam  par.č. 1400/74 vo výmere 15 m2 a par.č. 1400/75 vo výmere 5 m2 100,00 € 19.02.2014 12.03.2014
Poistenie AUTO PLUS poistka číslo 6 486 070 793 Kooperatíva a.s. IČO : 00585441 poistenie služobného auta Škoda Fábia Combi 

ročné poistné

48 €

06.03.2014 06.03.2014
Zmluva  VP - Technika s.r.o.
Strážske
IČO : 46912231
 sortiment tovarov dodávaných odberateľom na základe objednávky  platba po dodaní tovaru 10.01.2014 13.01.2014
Zmluva  VP - Technika s.r.o.
Strážske
IČO : 46912231
sortiment tovarov dodávaných odberateľom na základe objednávky   platba po dodaní tovaru 10.01.2014 13.01.2014

    Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


Úroveň vytriedenia odpadu
za r.2022
  Harmonogram zberu odpadu 

2023