Zverejnené zmluvy 2017

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená

Poistná zmluva PZ 123 000 101 1 

Kooperatíva poisťovňa a.s. IČO:00585441

úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť od 1.2.2017do 31.7.2017 

7,20 € 

01.02.2017 

01.02.2017 

Zmluva o poskytnutí NFP č.z.ZM_SEP-IMRK2-2017-000560

Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny SR Bratislava IČO: 00681156

Materská škola

(4-triedna),Obec Čaklov

545 378,35 €

03.02.2017 

03.02.2017

Kúpna zmluva č.Čaklov 1/2017 

 KP solar s.r.o. Žilina IČO:45626944 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti par.č.753/32,par.č.753/40 

  5 000.-€  

17.02.2017  

17.02.2017 

 Kúpna zmluva č.Čaklov 2/2017

KP Solar s.r.o. Žilina IČO:45626944  kúpa Bytového domu 15 b.j. súp.č.335 a súvisiacej technickej vybavenosti  815 765,53.-€ 17.02.2017   17.02.2017 

 Zmluva o dielo č.52/2017

 GRUND Vranov n.T. s.r.o. IČO: 31686974

oprava domu smútku  

22 750,37 €.-  15.02.2017   20.02.2017

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.148/2013

Kornélia Baškovská Čaklov 508

zmeny a doplnky k nájomnej zmluve č.148/2013

66,62 €/mesačne

15.02.2017

20.02.2017

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 1.9.1999

Bíž Pavol Čaklov 508

zmeny a doplnky k nájomnej zmluve zo dňa 1.9.1999

66,62 €/mesačne 

15.02.2017

20.02.2017

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 13.1.1993

Novák Jozef Čaklov 508

zmeny a doplnky k nájomnej zmluve zo dňa 13.1.1993  

66,62 €/mesačne 

15.02.2017

20.02.2017

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 24.8.2001

Ing.Ungrady Štefan Čaklov 508

zmeny a doplnky k nájomnej zmluve zo dňa 24.8.2001

66,62 €/mesačne

15.02.2017

20.02.2017

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.88/2010 zo dňa 17.12.2010

Vozňák Peter Čaklov 508 

zmeny a doplnky k nájomnej zmluve č. 88/2010 zo dňa 17.12.2010 

66,62 €/mesačne 

15.02.2017

20.02.2017

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.147/2013 zo dňa 30.12.2013

Terrayová Mária Čaklov 508 

zmeny a doplnky k nájomnej zmluve č.147/2013 zo dňa 30.12.2013

66,62 €/mesačne

15.02.2017

20.02.2017

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti a mládeže 

 MESTO Vranov nad Topľou IČO: 00332933 

poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 

10 € na 1 žiaka   

15.02.2017

 20.02.2017 

Zmluva č.28/2017/OO o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017

Ministerstvo vnútra SR -Okresný úrad Prešov IČO: 00151866

rozšírenie kamerového a bezpečnostného systému v obci Čaklov -3.etapa 

11 000.-€

01.03.2017

02.03.2017

Nájomná zmluva č. 219/2017

Kotľár Martin Čaklov 614

nájomca bytu č.5 v bytovke 501 

9,83 €/mesačne

28.02.2017

02.03.2017 

Zmluva o dielo č.53/2017

GRUND s.r.o.Vranov n.T. IČO: 31686974

Okapové chodníky a spevnené plochy

21 313,28 €

22.03.2017

23.03.2017

Zmluva o dielo č.2/2017

GRUND s.r.o.Vranov n.T. IČO:3168674

zhotovenie diela stavby: " Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov " stavebná časť

47 548,51 €

24.03.2017

24.03.2017

Poistná zmluva PZ 1239000440

Kooperatíva a.s.Bratislava IČO: 00585441

úrazové poistenie príspevok na podporu rozvoja miestnej a reg.zamestnanosti

1,92 €

31.3.2017

31.3.2017

Poistná zmluva PZ 1239000439

Kooperatíva a.s. Bratislava IČO:00585441

úrazové poistenie dobrovoľnícka činnosť 

2,88 €

31.3.2017

31.3.2017

Poistná zmluva PZ:1239000443

Kooperatíva a.s. Bratislava IČO:00585441

úrazové poistenie aktivačná činnosť

72 €

6.4.2017

10.4.2017

Zmluva o dielo

MUDr.Tibor Kočiš Vranov n.T.

posudzovanie odkázanosti FO na pomoc inej FO pri jednotlivých činnostiach

15 €

6.4.2017

11.4.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.A10856516

Orange Slovensko a.s.IČO:35697270 Bratislava

SIM karta -fotopasca

1 €

10.4.2017

12.4.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.A10856425

Orange Slovensko a.s. IČO:35697270 Bratislava

SIM karta - fotopasca

1 €

10.4.2017

12.4.2017

Zmluva o poskytovaní služieb (poradenských a konzultačných)

Ing.Michal Dvorjak Čierne nad Topľou IČO:33271887 

 externý manažment projektu: Materská škola (4 triedna) obec Čaklov 

4923,10 € 

20.4.2017 

20.4.2017 

Zmluva o dielo č.042017

Vladimír Demčák Soľ 262 IČO:48072923

Kamerový monitorovací systém akáblové prepojenie 

13 673,40 €

21.4.2017

21.4.2017

Poistná zmluva PZ 1239000447

KOOPERATÍVA a.s.Bratislava IČO:00585441

úrazové poistenie §54

8,64 €

27.4.2017

2.5.2017

Kúpna zmluva č.Z201721210_Z

AGRATECH s.r.o. Mlynská 1347 Vranov n.T. IČO:31725210

technológia zberného dvora - kontajnery  

13 499 €

15.5.2017

16.5.2017

 Kúpna zmluva č.Z201721207_Z  AGRATECH s.r.o. Mlynská 1347 Vranov n.T. technológia zberného dvora - traktor,traktorový príves   181 800 €  15.5.2017   16.5.2017 

Zmluva o dielo číslo 54/2017

GRUND Vranov s.r.o. Vranov n.T. IČO:31686974

Spevná plocha RB 501 

11 264,78 € 16.5.2017 16.5.2017

Zmluva o reklame

Profesionálny register Bratislava IČO:46938079

reklama obce 

240.-€ 18.5.2017 18.5.2017

Zmluva o poskytnutí služby

EC-EDMA s.r.o. Matice slovenskej 903 Stropkov 

výkon stavebného dozoru pre projekt:Materská škola obec Čaklov   

4902,-€ 11.5.2017 18.5.2017

Zmluva o nájme č.01/01/2017

LAMAR Vranov n.T. IČO: 43052177

nájom časti pozemku k.ú.Čaklov preúčel osadenia reklamného zariadenia 

190/ročne 

29.5.2017 29.5.2017

Zmluva o poskytnutí služieb (poradenských a konzultačných)

Ing.Michal Dvorjak, Čierne n.T. IČO:33271887 

externý manažment projektu:Miestne občianske poriadkové služby v obci Čaklov

1 500.-€ 5.6.2017 5.6.2017

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

AGRATECH s.r.o. Vranov n.T. IČO: 31725210

dohoda o ukončení zmluvného vzťahu 

13 499.-€ 12.6.2017 12.6.2017

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

AGRATECH s.r.o. Vranov nad Topľou IČO: 31725210

dohoda o ukončení zmluvného vzťahu 

181 800.-€

12.6.2017

12.6.2017

Dodatok č.1 k zmluve o NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/87 Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov

Ministerstvo ŽP SR Bratislava IČO: 42181810

víď predmet dodatku č.1

viď Zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/87

16.6.2017

16.6.2017

Mandátna zmluva č.20052017

Ing.arch. Ľubomír Naňák,Sačurov IČO : 33268932 

stavebný technický dozor počas realizácie stavby " Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov " 

1 320.-€

20.6.2017

20.6.2017

Dodatok č.2 k zmluve o NFP č.z.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/87 Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov

Ministrestvo ŽP SR Bratislava IČO: 42181810

viď  predmet dodatku č.2

viď Zmluva o poskytnutí NFP č.OPKZP-PO1-SC111-201610/87

20.6.2017

20.6.2017

Zmluva č.0029-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava IČO:30416094

dotácia na kúpu 15 nájomných bytov bežného štandardu 

232 680 €

31.5.2017

22.6.2017

Zmluva č.0030-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti 15 b.j.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava IČO: 30416094

dotácia na kúpu technickej vybavenosti k 15 b.j. 

14 940 €

31.5.2017

22.6.2017

Záložná zmluva č.700/158/2017

Štátny fond rozvoja  bývania IČO: 31749542 Bratislava 

záložné právo na bytový dom súp.č. 335 a nehnuteľnosti par.reg.CKN 753/32, 753/40 

775 601.-€

29.6.2017

30.6.2017

Zmluva o dielo č.55/2017

GRUND VRANOV N.T. s.r.o. IČO: 31686974 Vranov n.T. 

Rekonštrukcia strechy BD 508 

20 829,65 €

10.7.2017 

10.7.2017

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. Čaklov 2/2017

KP Solar, s.r.o.

Sad SNP 663/18, 010 01  Žilina

IČO: 45 626 944 

mení sa bankové spojenie, číslo účtu a IBAN predávajúceho    viď  kúpna zmluva č.2/2017  24.7.2017  24.7.2017

VSD, Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000737181R

Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31     042 91  Košice    IČO: 36 599 361

pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, miesto pripojenia par. č. 1521/2 189,00 € 20.7.2017 24.7.2017

Kúpna zmluva na pozemok

Cyril Huňák Čaklov 502

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam  20 € 9.8.2017 10.8.2017

Kúpna zmluva č.Z201733444_Z

Marián Šupa  Hollého 164,  922 07 Veľké Kostoľany       IČO: 11906055

Technológia zberného dvora - traktor, trak. príves, hydr. ruka, čelný nakladač, ... 151 681,-€ 8.8.2017 11.8.2017

Kúpna zmluva č. Z201733455_Z

Agratech, s.r.o. Mlynská 1347, 093 01 Vranov nad Topľou     IČO: 31725210

Technológia zberného dvora - vyklápač kontajnerov 1100 l, 1100 l kontajnery, vyklápač plastových nádob ručný 120 l... 16 650,-€ 8.8.2017 11.8.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo vnútra SR Bratislava IČO: 00151866

Komunitné centrum v obci Čaklov 

303 606,70 € 9.8.2017 11.8.2017

Zmluva o dielo -na dodanie tovaru

DANEX PLUS s.r.o. Soľ IČO: 45521441

 výroba  a montáž kuch.liniek a krytov na radiátor pre projekt MŠ (4-triedna)  

12 230,40 €

14.8.2017 14.8.2017

Zmluva o dielo č.56/2017

GRUND N.T. s.r.o. Vranov n.T. IČO: 31686974

Rekonštrukcia strechy BD 502 

32 197,78

18.8.2017 21.8.2017

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

Marián Šupa Veľké Kostaoľany IČO:11906022 

zánik zmluvného vzťahu viď kúpna zmluva č.Z201733444 Z

-

21.8.2017 21.8.2017

Nájomná zmluva č.220/2017

Gavaľová Lucia 

nájom bytu č.2 v 15 b.j.

125,89 €+fond opráv 25 €

28.8.2017 28.8.2017

Nájomná zmluva č.221/2017

Kmec  Stanislav  

nájom bytu č.3 v 15 b.j.

130,78 € + fond opráv  25 € 

28.8.2017  28.8.2017

Nájomná zmluva č.222/2017

Gogová  Štefánia

nájom bytu č.4 v 15 b.j. 

145,45 € + fond opráv 25 €

28.8.2017 28.8.2017

Nájomná zmluva č.223/2017

Fišman Vojtech 

nájom bytu č.5 v 15 b.j.

145,52 € + fond opráv 25 €

28.8.2017 28.8.2017

 Nájomná zmluva č.224/2017

Kolečavova Alena  nájom bytu č.6 v 15.j.   130,78 € + fond opráv 25 €   28.8.2017 28.8.2017 

 Nájomná zmluva č.225/2017

Durkajová Dominika 

nájom bytu č.7 v 15 b.j.  144,98 € + fond opráv 25 €  28.8.2017   28.8.2017

Nájomná zmluva č.226/2017

Garaj Miroslav   nájom bytu č.8 v 15 b.j.  144,98 € + fond opráv 25 €  28.8.2017  28.8.2017

Nájomná zmluva č.227/2017

Bíž Michal   nájom bytu č.9 v 15 b.j.  144,98 € + fond opráv  25 €  28.8.2017  28.8.2017 

Nájomná zmluva č.228/2017

 Bížová Kristína  nájom bytu č.10 v 15 b.j.    130,25 € + fond opráv 25 €  28.8.2017  28.8.2017

Nájomná zmluva č.229/2017

Ing.Ungrady Jozef   nájom bytu č.11 v 15 b.j.    144,98 € + fond opráv 25 € 28.8.2017  28.8.2017 

Nájomná zmluva č.230/2017

 Duhoňová Viktória   nájom bytu č.12 v 15 b.j.  145,60 € + fond opráv 25 €  28.8.2017  28.8.2017 

Nájomná zmluva č.231/2017

Rapavý Peter   nájom bytu č.13 v 15 b.j.    145,60 € + fond opráv 25 € 28.8.2017  28.8.2017 

Nájomná zmluva č.232/2017

 Jakubčínová Tatiana  nájom bytu č.14 v 15 b.j.   130,86 €+ fond opráv 25 €  28.8.2017   28.8.2017

Nájomná zmluva č.233/2017

 Mgr.Husivargová Anna  nájom bytu č.1 v 15 b.j.   125,97 € + fond opráv 25 €  6.9.2017 6.9.2017 

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

EM-SA s.r.o. Vranov nad Topľou IČO: 47691859

zber,preprava a manipulácia biolog.kuchynského odpadu 

6,25 €

6.9.2017 6.9.2017

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti obstáravania

IPP Consulting s.r.o. Bratislava IČO: 50794698

zrealizovanie VO na výber zhotoviteľa stavebných prác projektu  "Komunitné centrum v obci Čaklov "

900 €

7.9.2017 7.9.2017

Dodatok č.7 k zmluve č.90-000038878PO2011

VVS a.s. Vranov n.T. IČO: 36570460

zmena Zmluvy č.90-000038878PO2011

viď zmluva

11.9.2017 11.9.2017

Zmluva o poskytnutí služby

Arcitekt Dzurco s.r.o. Vranov n.T. IČO: 45973008

výkon stavebného dozoru pre projekt:Komunitné centrum v obci Čaklov 

4080 €

11.9.2017 12.9.2017

Zmluva o dielo-dodanie tovaru

MITRU s.r.o. Vranov n.T. IČO:47488565

dodávka a montáž nábytku  Komunitné centrum v obci Čaklov  

9600 €

12.9.2017 13.9.2017

Kúpna zmluva č.Z2017444425_Z

Agratech s.r.o. Vranov n.T.IČO:31725210

dodávka tovarov /technológia/ zberného dvora 

173 000 €

13.9.2017

Nájomná zmluva č.234/2017

Mastiľák Tomáš  

nájom bytu č.15 v 15 b.j. 

145,60 € + fond opráv 25 € 

14.9.2017   14.9.2017

Kúpna zmluva

Extratech s.r.o. Vranov n.T. IČO 36463825

dodanie elektrických spotrebičov pre projekt " Komunitné centrum v obci Čaklov"

2562.-€

19.9.2017 20.9.2017

Kúpna zmluva

 Duvalo s.r.o. Vranov n. T.IČO: 36493791  

dodanie tovaru -hudobniny pre projekt " Komunitné centrum v obci Čaklov"  

 3391,12 €

 19.9.2017   20.9.2017

Zmluva o kontrolnej činnosti

EKOTEC spol.s.r.o.Bratislava IČO:00687022

kontrola detského ihriska v centre obce 

193,20 €

11.10.2017 11.10.2017

Poistná zmluva

Kooperatíva a.s. Bratislava IČO:00585441 

poistenie - TRAKTOR 

40,80 €/ročne 

13.10.2017  14.10.2017 

Havarijné poistenie Traktor Zetor Proxima

Kooperatíva a.s.Bratislava IČO:00585441

havarijné poistenie TRAKTOR ZETOR PROXIMA 

627,03 €

13.10.2018 14.10.2018

Poistná zmluva

Komunálna poisťovňa Bratislava IČO:31595545 

poistenie budovy Zberný dom -rozšírenie separovaného zberu 

127,55 €/ročne

18.10.2017 19.10.2017

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

PSK Prešov IČO: 37870475

prevod nehnuteľnosti súpisné číslo 496 a pozemok p.č.1035

1 €

18.10.2017 19.10.2017

Poistná zmluva

Komunálna poisťovňa Bratislava IČO:31595545

poistenie - štiepkovač 

72,79 €/ročne 

18.10.2017 19.10.2017
Kúpna zmluva

Stanislav Berta Čaklov č.3 a Darina Saboviková Čaklov č.2

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam  6 870.- € 24.10.2017

31.10.2017

Nájomná zmluva č.235/2017

Igor Ovšák,Renáta r.Mitrášová Čaklov č.d. 621/3 nájom bytu 621/3  36,38.-€ 26.10.2017

26.10.2017

Nájomná zmluva č.236/2017

Dušan Tancoš, Albína r.Mitrášová  Čaklov 622/3 nájom bytu 622/3 36,38.-€ 26.10.2017

26.10.2017

Nájomná zmluva č.237/2017

Milan Kotľár,Iveta r.Giňová Čaklov 622/1  nájom bytu 622/1  36,38.-€  26.10.2017

26.10.2017

Poistná zmluva č.PZ:1239000597

KOOPERATÍVA a.s. Bratislava IČO: 00585441 úrazové poistenie dobrovoľnická činnosť od 1.11.2017 -30.4.2018 1,26 € 31.10.2017

31.10.2017

Nájomná zmluva č.268/2017

Kaváčik Martin 

Kováčiková Lenka 

nájomná zmluva v byt.508/5 1159,44/ročne 31.10.2017

31.10.2017

Zmluva o dielo č.57/2017

GRUND VRANOV N.T. s.r.o. Vranov n/T IČO: 31686974 Rekonštrukcia strechy BD 501 32517,90 € 3.11.2017

3.11.2017

 Ukončenie zmluvného vzťahu

MITRU s.r.o. Vranov n.T. IČO: 47488565  ukončenie zmluvného vzťahu   viď dokument  9.11.2017

9.11.2017 

Zmluva o dielo - dodanie tovaru

MITRU s.r.o. Vranov n.T. IČO: 47488565 realizácia prác - projekt Komunitné centrum v obci Čaklov  9600.-€ 9.11.2017

9.11.2017

 Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa: 14.08.2017

Danex Plus, s.r.o.

Soľ 109, 094 35

IČO: 45521441

dopĺňa sa ustanovenie čl.9 Záverečné ustanovenia o odsek 7 - 8.11.2017

13.11.2017

Zmluva o dielo na zabezpečovací a kameroví systém

Vladimír Demčák Soľ, 094 35 IČO: 48072923  

dodanie zabezpečovacieho a kamerového systému pre projekt Komunitné centrum v obci Čaklov 

3 579,73 €

13.11.2017

14.11.2017

Zmluva o poskytnutí NFP

Ministerstvo práce,soc.vecí a rodiny SR Bratislava IČO: 00681156  

 miestne občianske poriadkové služby v obci Čaklov 

71 822,56  

14.11.2017 

 15.11.2017

Kúpna zmluva č.Z201750348_Z

BARIBAL s.r.o. Levoča IČO: 44984740 

interierové vybavenie -projekt MŠ(4.triedna)  25 449.- € 22.11.2017 23.11.2017

Záložná zmluva

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava IČO: 30416094

záložná zmluva bytový dom č.335

232 680.-€

9.11.2017

24.11.2017

Poistná zmluva PZ:1239000602

KOOPERATÍVA a.s.Bratislava IČO:00585411

skupinové úrazové poistenie -dobrovoľnícka služba od 1.12.2017 do 31.5.2018

10,08 €

27.11.2017

27.11.2017

Zmluva o poskytnutí služieb (poradenských a konzultačných)

Ing.Michal Dvorjak

33271887

Čierne nad Topľou   

externý manažment pre projekt Komunitné centrum Čaklov  

4 699 € 

5.12.2017 

7.12.2017 

Zmluva o dielo č.59/2017

GRUND N.T. s.r.o. Vranov nad Topľou IČO: 31686974

Spevnená plocha p.533 a 534 

12 947,93 €

7.12.2017

8.12.2017

Poistná zmluva

Kooperatíva a.s. Bratislava 00585441

Povinné zmluvné poistenie Traktorový príves 

28,05 €

8.12.2017

8.12.2017

Havarijná poistka

Kooperatíva a.s. Bratislava IČO:00585441

havarijné poistenie traktorový príves

198,10 €

11.12.2017

11.12.2018

 Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO

Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava IČO: 31595545

 poistka - budova odborného učilišťa 

194,16 €/ročne   

10.12.2017 

13.12.2017 

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava IČO: 31595545

zodpovednosť za škodu   

225,37 €/ročne 

10.12.2017

13.12.2017

Zmluva o dielo č.58

RG-DEL, s.r.o. Vranov n.T. IČO: 46716718

Kanalizačné a vodovodné prípojky 

25 138,36 € 

13.12.2017

13.12.2017

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve 149/2014 uzatvorenej dňa 1.12.2014

Emília Sabolová Bystré 246/21 IČO 46047972

zmena  výmery m2  zmena nájmu  

432,64 € /štvrťročne 

20.12.2017

20.12.2017

Dodatok č.2 k zmluve číslo 218/2016 o nájme nebytových priestorov

MUDr.Hassan Ali Olfati Bandabdi Vranov n.T. IČO:42077524

predĺženie predmetnej zmluvy 

viď nájomná zmluva č.218/2016

20.12.2017

21.12.2017

Zmluva o kúpe tovaru,jeho dodaní a montáži

MITRU s.r.o. Vranov n.T. IČO: 47488565

kúpa, dodávka a montáž exteriérového vybavenia k projektu MŠ (4.triedna), obec Čaklov   

4 602.-€

21.12.2017

21.12.2017

Poistná zmluva

Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava IČO: 31595545

poistenie hnuteľný majetok /zberný dvor/ 

640,03 €

26.12.2017

27.12.2017

Nájomná zmluva č.269/2017

Martin Kotľár a Silvia Kotľárová Čaklov 417 

o nájme obecného bytu 502/č.7 

12,03.- €/mesačne  

29.12.2017

29.12.2017

    Projekty

1. Separovaný zber
     INFO
      POPIS


    Projekty     

 1. MOaPS


    Projekty     
1. Pomáhajúce profesie

Úroveň vytriedenia odpadu
za r.2022
  Harmonogram zberu odpadu 

2024